SFS 1973:193

730193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:193 Lag

om 2

given Stockholms slott den 27 april 1973.

Utkom från trycket om ändring i lagen (1957: 390) om fiskearrenden;

den 8 maj 1973

372

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, S v e r i g e Si

och Vendes Konung, göra veterligt: att

"IL um

dageni, funnit gott förordna, att 15 och 16 §§ lagen (19

fiskearrenden^, skall ha nedan angivna lydelse.

15 § Om arrendenämnd finnas bestämmelser i 8 kap. jo rdaba

t lage n (1973: 188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

=

LUl-Urskrl53.

Lagen omtryckt 1970:1018.

pcli

¬

background image

§ om part ej godtager arrendenämnds beslut i fråga om förläng-

SFS 1973:193

ning av arrendeavtal eller fastställande av villkoren för sådan förläng­

ning. får parten klandra beslutet genom att väcka talan mot den andra

parten in om två månader från den dag beslutet meddelades. Klandras

icke be slutet inom de nna tid, är parts ratt till talan förlorad.

Arrendenämnds beslut i ärende enligt 3�6 § får ej klandras.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 19 73.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om klander av beslut

som me ddelats fö re ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera vis so hava Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta l åtit.

Siockbolms slott den 27 april 1973.

Under Hans Maj;ts
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

CARL G USTAF

INGEMUND BENGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.