SFS 1979:372

790372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1979:372

Lag

Utkom från trycket

den 18juni 1979

om ändring i lagen (1957:39(0)) om liskearrendeini;

utfärdad den 31 maj 1979.

Enligt rik sdagens beslut» föreskrivs att 5 § lagen (1957 : 390) om fiskear­

renden^ skall ha neda n angivna lydelse.

5 §3 Om fastighetens ägare uppsagt arrendeavtalet eller om arr endatom

uppsagt avtalet enligt 4 § och i uppsägningen begärt förlängning av avtalet
på ändrade villkor, har arrendatom rätt till förlängning av avtalet, utom
när

1. arrenderätten är förverkad utan att likväl fastighetens ägare uppsagt

avtalet att upphöra på grund härav,

2. arrendatom i annat fall åsi dosatt sina förpliktelser i sådan mån att ar­

rendeavtalet skäligen icke bör förlängas,

3. fastighetens ägare gör sannolikt, att han själv, hans make eller avkom-

ling skall bruka fisket, och det ej är obilligt mot arrendatom att arrendeför­
hållandet upphör,

4. fastighetens ägare i annat fall har befogad anledning att upplösa arren­

deförhållandet.

I fråga om förlängnin g av arrendeavtal äga 9 kap. 8 § andra stycket och

9 a-13 §§ samt 10 kap. 6 § jordabalken motsvarande tillämpning. Hänvis­

ningarna till 9 kap. 9 § jordabalken skall dock i stället avse 10 kap. 6 § sam­
ma balk.

Första och andra styckena gälla ej. om a rrendeavtalet icke träffats för

viss tid eller om arrendeförhållandet upphör på den grund att arrenderätten

är förverkad.

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förläng­

ning gäller mot ar rendatom, om det godkänts av arrendenämnden.

1. Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1979.

2. De nya be stämmelserna i 5 § andra sty cket gäller, i den mån ej annat

följer av 3, även i fråga om a rrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdan­
det.

3. Har arrendeavtal uppsagts före ikraftträdandet, gäller äldre bestäm­

melser.

4. Den nya lydelsen av 5 § första stycket 3 gäller i fråga o m arrendeavtal

som har ingåtts före ikraftträdandet först efter den tidpunkt till vilken fas­

tighetens ägare tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter
ikraftträdandet. Om antingen arrendatom ensam eller arrendatom och före

honom hans make eller någon av hans föräldrar vid arrend etidens utgång
brukat fisket under sammanlagt minst tio år, tillämpas dock 5 § första styc­

ket 3 i den nya lydelsen från och med ikraftträdandet. Detsamma gäller.

826

' Prop. 1978/79:183. LU 23.rskr4l3.

Lagen omtryckt 1970:1018.

^ Senaste lydelse 1971:883.

¬

background image

öm den arrendetid som löper vid ik raftträdandet enligt avtalet utgår först

SFS 1979:372

sedan arrendeförhållandet varat minst tio år.

På regeringens vägnar

ERIC ENLUND

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.