SFS 1970:1018

701018.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 1018

Lag

om ändring i lagen (1957: 390) om fiskearrenden;

given Stock holms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fråga om lagen (1957:390) om fiskearrenden förordna,

dels att 15 § skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 16 § skall betecknas 15 §,

dels att 1, 3�14 §§ och den nya 15 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 16�18 §§, av nedan an­

givna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder ikraft.

1 §.2

I fråga om avtal, varigenom någon mot vederlag upplåter fiskerätt åt

annan, skall, utöver vad som beträffande nyttjanderätt i allmänhet föl­

jer av 7 kap. jordabalken, gälla vad nedan i denna lag sägs, därest upplå­

telsens ändamål är yrkesfiske eller ock annat fiske av väsentlig betydelse

för arrendatorns försörjning.

Har rätt till fiske, i samband med jordbruksarrende eller eljest, upplå­

tits genom avtal som huvudsaldigen har annat ändamål än i första stycket

sägs, äger denna lag ej tillämpning.

Förbehåll som strider mot bestämmelse i denna lag är utan verkan mot

arrendatorn eller den som har rätt att träda i hans ställe, om ej annat an­

ges.

I de fall då enligt vad därom är föreskrivet arrendenämndens godkännan­

de fordras för giltighet av förbehåll som nyss nämnts eller annat avtals­

villkor, får godkännande sökas endast om detta angivits i avtalet. Avslår

nämnden framställning om godkännande, förfaller avtalet, om ej annat

överenskommits.

^ Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444.

' Paragrafen ändrad genom denna lag.

JP]

¬

background image

2636

1970 ⬢ Nr 1018

2 §.

Avtalet skall upprättas skriftligen. I avhandlingen skola samtliga vill­

kor upptagas. �ndring eller tillägg som ej avfattas skriftligen är utan ver­

kan.

Har fiske tillträtts utan att skriftligt avtal upprättats, äger utövaren, där­

est det ej berott på honom att giltigt avtal sedermera icke kommit till stånd,

rätt till ersättning för den skada som därigenom tillskyndas honom.

Talan om skadestånd enligt andra stycket skall väckas inom ett år från

det fisket avträddes.

3 §.^

Upplåtelse av fiske skall ske för viss tid, ej understigande fem år, eller

för arrendatorns livstid. Upplåtelse av fiske, som ingår i fiskevårdsområde,

må dock ske för återstoden av den tid, för vilken fiskevårdsområdet bildats.

Därest upplåtelsen angår fastighet, varöver upplåtaren icke äger förfoga

utöver sin egen hesittningstid, må upplåtelsen ske för sådan tid. �r tiden

icke så bestämd som nu sagts, skall avtalet anses ingånget för en tid av

fem år. Har avtal träffats för kortare tid, gäller det dock för den överens­

komna tiden, om arrendenämnden godkänt avtalet i denna del.

Har fiskearrende upplåtits på längre tid än den i 7 kap. 5 § första styc­

ket jordabalken föreskrivna längsta tiden för nyttjanderätts bestånd, äger

fjärde stycket nämnda paragraf motsvarande tillämpning.

4 §.2

Vid arrende för viss tid skall uppsägning alltid ske för att avtalet skall

upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Uppsägningen skall ske senast

ett år före arrendetidens utgång.

Om avtalet ej uppsäges inom rätt tid, anses det förlängt på fem år.

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot arrenda-

'torn, om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för för­

längning av avtalet än som anges i andra stycket gäller utan sådant godkän­

nande.

I fråga om tiden för upphörande av arrendeavtal vid frånträde av avtalet

på grund av förverkande eller av annan orsak och sättet för uppsägning

äga 8 kap. 4 § första och andra styckena samt 8 § jordabalken motsvarande

tillämpning. Hänvisningen i 8 kap. 4 § första stycket jordabalken till 25 §

samma kapitel skall därvid tillämpas på 13 § andra stycket denna lag.

5 §.2

Om fastighetens ägare uppsagt arrendeavtalet eller om arrendatorn upp­

sagt avtalet enligt 4 § och i uppsägningen begärt förlängning av avtalet på

ändrade villkor, har arrendatorn rätt till förlängning av avtalet, utom när

1. arrenderätten är förverkad utan att likväl fastighetens ägare uppsagt

avtalet att upphöra på grund härav,

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att

arrendeavtalet skäligen icke bör förlängas,

3. fastighetens ägare gör sannolikt, att han själv, hans make eller av-

komling eller hans adoptivbarn eller dess avkomling skall bruka fisket,

4. fastighetens ägare i annat fall har befogad anledning att upplösa ar­

rendeförhållandet.

I fråga om förlängning av arrendeavtal äga 9 kap. 8 § andra stycket och

9�13 §§ jordabalken motsvarande tillämpning.

' Paragrafen ändrad genom denna lag.

' Paragrafen ändrad genom denna lag.

lag Senaste lydelse I960: 132.

JP]

¬

background image

1970 ⬢ Nr 1018

2637

Första och andra styckena gälla ej, om arrendeavtalet icke träffats för

viss tid eller om arrendeförhållandet upphör på den grund att arrenderät­

ten är förverkad.

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förläng­

ning gäller mot arrendatorn, om det godkänts av arrendenämnden.

6 §.i

Förbehåll om rätt för fastighetens ägare att i annat fall än som anges i

lag eller annan författning återtaga fisket eller del därav före arrendetidens

utgång gäller endast om det godkänts av arrendenämnden.

7 §.i

Fardag vid fiskearrende är den 14 mars.

Infaller dag då arrenderat fiske enligt lag eller avtal skall tillträdas eller

avträdas på söndag eller annan allmän helgdag, skall tillträde eller avträde

i stället ske nästa vardag, om ej annat avtalats.

8 §.i

Arrendeavgiften skall bestämmas i pengar. Har avtal träffats i strid med

vad som sagts nu, skall arrendeavgiften utgå med belopp, som är skäligt

med hänsyn främst till parternas avsikter och övriga förhållanden när av­

talet träffades. �r ej tid utsatt för erläggande av avgiften, skall den erläggas

sist tre månader före varje arrendeårs utgång.

Vad i 8 kap. 9�11 §§ och 9 kap. 36�39 §§ jordabalken är stadgat om

nedsättning av arrendeavgift, skadestånd, rätt till uppsägning och arbets­

avtal skall äga motsvarande tillämpning i fråga om fiskearrende. Arrenda­

torn äger ock rätt till skälig nedsättning av arrendeavgiften, om fisket, utan

hans vållande, på grund av fiskpest, vattenförorening eller annan sådan

händelse i hög grad försämrats.

Har arrendatorn före förfallodagen påkallat nedsättning av arrendeav­

giften i fall då det kan komma i fråga, skall han anses hava gnidit den i rätt

tid, därest han inom en månad efter det avgiften blivit slutligen bestämd

erlägger vad som brister.

9 §.i

Utan medgivande av fastighetens ägare må ej arrendatorn åt annan över­

låta eller upplåta fisket eller del därav.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på rättighetens övergång

genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv.

10 §.i

Dör arrendatorn före arrendetidens utgång, är dödsboet berättigat att i

sitt ställe sätta annan, med vilken ägaren skäligen kan nöjas, eller att inom

sex månader uppsäga avtalet. Vad som sagts nu gäller ej, om annat avtalats.

�r arrendet upplåtet för arrendatorns livstid, bar vid dennes död hans

make rätt att inträda som arrendator under sin livstid, om äktenskapet in-

gåtts innan avtalet träffades. Ingår den efterlevande maken nytt äktenskap,

får fastighetsägaren dock uppsäga avtalet. När avtalet upphör att gälla på

grund av arrendatorns eller den efterlevande makens död, skall fisket av­

trädas på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från döds­

fallet.

11 §.i

Sker överlåtelse av fastigheten efter det arrendatorn tillträtt fisket, gäller

arrendeavtalet utan särskilt förbehåll mot nye ägaren.

De be stämmelser som i 8 kap. 15�17 §§ jordabalken meddelats med av-

' Paragrafen findrad genom denna lag.

191�lOOOW. Svensk författningssamling 1970

JP]

¬

background image

2638

\

1970 ⬢ Nr 1018

seende å utmätning och konlturs skola äga motsvarande tillämpning vid

fislcearrende.

12

Arrenderätten skall vara förverkad och fastighetens ägare förty berätti­

gad att uppsäga avtalet:

1. om arrendatorn dröjer med erläggande av arrendeavgift utöver en må­

nad från förfallodagen;

2. om han gör sig skyldig till vanvård av fisket;

3. om han olovligen överlåter fisket eller eljest sätter annan i sitt ställe

eller upplåter fisket eller del därav; eller

4. om han eljest i väsentlig omfattning åsidosätter vad som åligger ho­

nom enligt avtalet.

Finnes vad arrendatorn låtit komma sig till last vara av ringa betydenhet,

må han ej skiljas från arrendet.

Uppsäges avtalet, vare fastighetens ägare berättigad till skadestånd.

13 §.i

Har arrendatorn låtit komma sig till last sådant förhållande som i 12 §

första stycket 1 eller 2 sägs men sker rättelse innan fastighetens ägare gjort

bruk av sin rätt att uppsäga avtalet, eller har i fall varom i 12 § första styc­

ket 3 eller 4 sägs ägaren icke uppsagt avtalet inom sex månader från det

han fick kunskap om förhållande som där avses, må ägaren ej senare åbe­

ropa förhållandet såsom grund för arrendatorns skiljande från arrendet.

�r arrenderätten enligt 12 § första stycket 1 förverkad på grund av dröjs­

mål med betalning av arrendeavgift och har fastighetens ägare med anled­

ning därav uppsagt avtalet, får arrendatorn ej på grund av dröjsmålet skil­

jas från arrendet, om arrendeavgiften betalas senast tolfte vardagen från

uppsägningen. I avvaktan på att arrendatorn visar sig ha fullgjort vad som

sålunda fordras för alt återvinna arrenderätten, får beslut om vräkning

icke meddelas förrän fjorton vardagar förflutit från uppsägningen.

14 §.i

Vad om tid för väckande av talan, jämkning av arrendevillkor och skilje­

dom är stadgat i 8 kap. 26�28 §§ jordabalken skall äga motsvarande till-
lämpning vid fiskearrende.

15 §.i

Om arrendenämnd finnas bestämmelser i 8 kap. jordabalken och i lagen

(1970: 998) om arrendenämnder och hyresnämnder.

16 §.i

Om part ej godtager arrendenämnds beslut i fråga om förlängning av

arrendeavtal eller fastställande av villkoren för sådan förlängning, får par­

ten klandra beslutet genom att väcka talan mot den andra parten inom två

månader från det parten erhöll del av beslutet. Klandras icke beslutet inom

denna tid, är parts rätt till talan förlorad.

Arrendenämnds beslut i ärende enligt 3�6 § får ej klandras.

17 §.2

Tvist om fiskearrende som ej ankommer pä arrendenämnds prövning

skall, om icke Konungen bestämmer annat, upptagas av den fastighetsdom­

stol inom vars område fasligheten är belägen. �ven klandertalan som avses

i 16 § upptages av samma domstol.

T^^st som efter klander mot arrendenämnds beslut är anhängig \nd dom­

stol får återförvisas till nämnden.

^ Pa ragrafen ändiad genom denna lag.

' Paragrafen införd genom denna lag.

JP]

¬

background image

1970 " Nr 1018

2639

18 §.i

Talan får ej föras mot fastighelsdomstols dom i fråga om fastställande

av arrendevillkor i fall som avses i 5 § och ej heller mot hovrätts dom i

fråga om förlängning av arrendeavtal eller fastställande av arrendevillkor

i fall som nyss angivits.

övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972,

2. I fråga om fiskearrende som upplåtits före de nya bestämmelsernas

ikraftträdande äger äldre bestämmelser fortfarande tillämpning, om ej an­

nat är föreskrivet nedan.

3. De nya bestämmelserna i 4 § sista stycket om sättet för uppsägning

samt 14 § om tid för väckande av talan och om jämkning av arrendevillkor

ävensom 13 § andra stycket äger tillämpning även på avtal om fiskearrende

som träffats före de nya bestämmelsernas ikraftträdande. Vad som sagts nu

om tillämpningen av 4 § sista stycket och om 13 § andra stycket gäller

dock ej, om uppsägning ägt rum före ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 5 § i dess nya lydelse äger tillämpning även på avtal

som träffats före de nya bestämmelsernas ikraftträdande, om 4 och 5 §§ i

deras äldre lydelse gäller för avtalet. Har underrättelse som avses i 4 § andra

stycket i dess äldre lydelse eller i 2 kap. 53 eller 54 § lagen (1907: 36 s. 1)

om nyttjanderätt till fast egendom skett före de nya bestämmelsernas ikraft­

trädande, äger de äldre bestämmelserna dock alltjämt tillämpning.

Innehåller avtal som avses i första stycket första punkten ej förbehåll om

uppsägning, äger även 4 § i sin nya lydelse tillämpning. Om arrendetiden

går till ända inom ett år från de nya bestämmelsernas ikraftträdande, anses

dock uppsägning som skett inom en månad från ikraftträdandet ha skett i

rätt tid.

För länges avtal om fiskearrende till följd av första eller andra stycket,

äger därefter de nya bestämmelserna i sin helhet tillämpning på avtalet.

5. Bestämmelsen i 11 § andra stycket om tillämpning av 8 kap. 17 § jorda­

balken gäller när arrendatorn försatts i konkurs på grund av ansökan som

gjorts efter nya balkens ikraftträdande.

6. Arrendetvist, vari talan väckts före de nya bestämmelsernas ikraftträ­

dande, behandlas enligt äldre bestämmelser.

�rende som enligt äldre bestämmelser skall bandläggas av arrendenämnd

prövas av arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken, om ärendet

anhängiggöres efter de nya bestämmelsernas ikraftträdande. Arrendenämnds

beslut i sådant ärende får ej klandras.

7. 1 fråga om avtal om fiskearrende beträffande sådan fideikommissfas-

tigbet som ej är att anse som huvudgård till fideikommiss äger 1 kap. 9 §

lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom fortfarande tillämp­

ning.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen band underslcrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Jordbruksdepartementet)

SVEN-ERIC NILSSON

' Paragrafen införd genom denna lag.

JP]

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.