SFS 1960:132

600132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

t:

Nr 132

Lag

angående andrad lydelse av 3 § lagen den 27 juni 1957 (nr 390)

om fiskearrenden;

given Slockholms sloi i den 5 maj 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 3 § lagen den 27 juni 1957 om fiskearrenden skall er­

hålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

3 §.

Upplåtelse av fiske skall ske för viss tid, ej understigande fem år, eller

för arrendatorns livslid. Upplåtelse av fiske, som ingår i fiskevårdsområde,

⬢ Prop. 1960: 60; LH' 8; Rslcr 107.

¬

background image

''il

. r 132 och 133

341

m . ⬢' ⬢

5li(,

må dock ske för återstoden av den tid, för vilken fiskevårdsonirådet bil-

lnr-l

däts. Därest upplåtelsen angår huvudgård till fideikommiss, boställe eller

annan fastighet, varöver upplåtaren icke äger förfoga utöver sin egen be­

sittningstid, må upplåtelsen ske för sådan tid. �r tiden icke så bestämd

som nu sagts, skall avtalet anses ingånget för en tid av fem år.

I fråga

� motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961; dock skall i fråga om fast­

ställt gemensamhetsfiske äldre lag alltjämt tillämpas så länge gemen-

samhetsfisket består.

j,|!,

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrälta. Till yttennera

visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kiingl. sigill

i. Jr bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 maj 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

G�STA NETZ�0N

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.