SFS 2019:245 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1957:390) om fiskearrenden / SFS 2019:245 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
SFS2019-245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § lagen (1957:390) om fiske-
arrenden2 ska ha följande lydelse.

16 §3 Beslut av arrendenämnden enligt denna lag får överklagas till den
hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden finns.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Jan Stockhaus

(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.

2 Lagen omtryckt 1970:1018.

3 Senaste lydelse 2005:1060.

SFS

2019:245

Publicerad
den

14 maj 2019

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.