SFS 2005:1060 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1957:390) om fiskearrenden / SFS 2005:1060 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
051060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1957:390) om fiske-

arrenden

2

dels att 18 § skall upphöra att gälla,
dels att 16 och 17 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.

16 §

3 Beslut av arrendenämnden i fråga om förlängning av arrendeavtal

eller fastställande av villkoren för sådan förlängning eller uppskov med av-
träde får överklagas till den hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden är
belägen.

Arrendenämndens beslut i ett ärende enligt 3, 4, 5 eller 6 § får inte över-

klagas.

16 a § Vid överklagande av arrendenämndens beslut gäller 8 kap. 31 a�
31 c §§ jordabalken.

Ett beslut av hovrätten i fråga om uppskov med avträde får inte över-

klagas. Hovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns sär-
skilda skäl för en prövning av om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första
stycket 1 rättegångsbalken.

17 §

4 En tvist om fiskearrende som inte skall prövas av en arrendenämnd

skall tas upp av den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten är belä-
gen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. I fråga om ärenden som en arrendenämnd avgjort före ikraftträdandet

gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55.

2 Senaste lydelse av 18 § 1984:680.

3 Senaste lydelse 1984:680.

4 Senaste lydelse 1991:851. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2005:1060

Utkom från trycket
den 16 december 2005

4* SFS 2005:1046�1087

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.