SFS 1992:1215

921215.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

b.Ui:
⬢hfil-'i

".ihl

-.Lag

SFS 1992:1215

om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för

Utkom från trycket

fordran på grund av fastighetsbildning;

december 1992

utfärdad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1970:990) om

förmånsrätt for fordran på grund av fastighetsbildning skall ha följande

lal t! lydelse.

1

Har vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller

lagen (1987:11) om exploateringssamverkan bestämts att ägare eller tidi­

gare ägare av fastigh et skall utge ersättning till annan sakägare och har
fordran på ersättning icke förfallit till betalning tidigare än ett år före

utmätning eller konkursansökan, skall med fordringen följa förmånsrätt

enligt 6 § 1 förmånsrättslagen (1970:979).

Samma förmånsrätt tillkommer fordran på ersättning i penga r enligt 5

kap. 31 § tredje styc ket fastig hetsbildningslagen f�r sko g som ej kunnat

j)j!t u ttagas inom föreskriven tid.

2 § Angående skyl dighet för ägare eller tidigare ägare av fastighet att
utge ersättning som avses i 1 § första stycket samt angåend e rätt enligt 5
kap, 31 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) att uttaga skog

.

skall anteckning göras i fastighetsboken när beslutet vunnit laga kraft.

Uppgår det samm anlagda kapitalbeloppet av de ersättningar f�r vilk a

fastighet svarar enligt 1 § första stycket icke till ettusen Icronor, skall

,^1^-anteckning dock ej ske.

p, Bestämmelsen i första styck et tillämpas även på beslut enligt 5 kap.

'^^^^H2a § första stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).

10^

' Prop. 1991/92; 127, bet. l992/93:BoUl, rskr. 1992/93:36.

'Senastclydeise 1987:130.

3r)cci'j

K

¬

background image

^ - v.

SFS 1992:1215

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

^

(Justitiedepartementet)

H)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.