SFS 2000:235 Lag om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning / SFS 2000:235 Lag om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
000235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för
fordran på grund av fastighetsbildning;

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1970:990) om förmåns-

rätt för fordran på grund av fastighetsbildning skall ha följande lydelse.

2 §

2

Följande beslut skall antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel

när de har vunnit laga kraft:

1. beslut om att en ägare eller en tidigare ägare skall betala ersättning en-

ligt 1 § första stycket,

2. beslut om rätt enligt 5 kap. 31 § tredje stycket fastighetsbildningslagen

(1970:988) att ta ut skog, samt

3. beslut enligt 5 kap. 12 a § första stycket fastighetsbildningslagen.
Beslut som anges i första stycket 1 och 2 skall dock inte antecknas, om det

sammanlagda kapitalbeloppet av de ersättningar för vilka en fastighet enligt
1 § första stycket svarar inte uppgår till ettusen kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

2

Senaste lydelse 1992:1215.

SFS 2000:235

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.