SFS 2008:155 Lag om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken / SFS 2008:155 Lag om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
080155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya
jordabalken;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1970:995) om införande

av nya jordabalken

2

ska ha följande lydelse.

9 §

3

I fråga om järnväg, på vilken förordningen (1880:36), innefattande

särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järnväg,
så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs är tillämplig vid nya
balkens ikraftträdande, äger 1, 2, 4�7, 9, 11, 12 och 14 §§ nyssnämnda för-
ordning fortfarande tillämpning. Fråga om tillstånd som avses i 2 och 7 §§
angivna förordning prövas av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2

Lagen omtryckt 1971:1210.

3

Senaste lydelse 1979:564. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2008:155

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.