SFS 1971:547

710547.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lage n (1970: 995) om in förande av

nya jordabalken;

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 4 och 52 §§ lagen (1970: 995) om in­

förande av nya jordabalken skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971:547

Utkom från trycket

den 19 ju li 1971

4 § Sådan lösningsrätt avseende ofri tomt i stad, som följer av 4 kap.
6 § äldre jordabalken jämförd med förordningen (1875: 42 s. 9) an­
gående upphörande av hembudsskyldighet, skall fortfarande tillkomma

markens ägare. Talan om utövande av lösningsrätten väckes genom an­

sökan om stämning till fastighetsdomstol. I fråga om anteckning i fas­

tighetsboken angående talan som nyss sagts äger 19 kap. 20 § första
och andra styckena nya balken motsvarande tillämpning.

�r mål om utövande av lösningsrätt anhängigt hos domstol vid nya

balkens ikraftträdande handlägges målet enligt äldre bestämmelser.

52 § I fråga om rättighet i eller till förmån för tomträtt, som upp­
låtits före nya balkens ikraftträdande, gäller 13 kap. 7 § nya balken

med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i denna lag.
�ven i övrigt gäller 13 kap. 7 § nya balken på angivet sätt, om 4 kap.
lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom i dess lydelse
enligt lagen (1953: 415) angående ändring i nämnda lag är tillämpligt

på tomträtten.

Bestämmelserna i 13 kap. 26 § nya balken äger tillämpning även be­

träffande tomträtt, som upplåtits före balkens ikraftträdande. Detsam­
ma gäller bestämmelserna i 13 kap. 21 och 25 §§ nya balken, såvitt an­

går tomträtt på vilken 4 kap. lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till
fast egendom i dess förut angivna lydelse är tillämpligt.

�r mål angående tomträtt som enligt äldre bestämmelser skall upp­

tagas av expropriationsdomstol anhängigt hos sådan domstol vid nya

balkens ikraftträdande, prövas det av fastighetsdomstol, om huvudför­

handling ej påbörjats vid ikraftträdandet.

1 Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204.

1439

¬

background image

SFS 1971: 547

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.