SFS 1971:1210

711210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:1210 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1970:995) om införande

den 29 dec. 1971

av nya jordabalken;

given Stockholms slott den 17 december 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dageni, funnit gott att i fråga om lagen (1970; 995) om införande av nya

jordabalken förordna,

dels att 41 och 44 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 58 a §, av nedan angivna

lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse.

Allmänna bestämme lser

1 § Den nu antagna jordabalken samt denna lag träder i kraft den

1 januari 1972.

2 § Genom nya balken upphäves med den begränsning som följer av

derma lag

jordabalken i 1734 års lag,

förordningen den 10 april 1810 angående lagfart med förpantad fast

egendom, när pantägaren ej är till namn eller vistelseort bekant, samt

om frälseräntas förvärvande och lagfart därå,

förordningen den 1 maj 1810 angående förbud att, vid köp eller

skifte av fastighet, förbehålla sig att egendomen framdeles återvinna,

förordningen (1835: 16 s. 1) angående hembud av frälseränta till

den, som skattejorden äger, när frälseräntan säljes utom börd,

förordningen (1857: 60) angående vad i testamente givas må, så

ock om gåva av fast egendom,

förordningen (1875: 42 s. 1) angående lagfart å fång till fast egen­

dom,

förordningen (1875: 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom,

förordningen (1875: 42 s. 35) angående särskilda protokoU öve r lag­

farter, inteckningar och andra ärenden,

förordningen (1880: 36), innefattande särskilda föreskrifter angå­

ende lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om
förvaltning av järnväg under konkurs,

förordningen (1881: 17 s. 1) om tjuguårig hävd,
lagen (1884: 32 s. 3) angående utsträckt tillämpning av de i förord­

ningen den 15 oktober 1880 meddelade särskilda föreskrifter angående

lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om för­

valtning av järnväg under konkurs,

lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom,
lagen (1907: 36 s, 25) om servitut,

lagen (1907: 36 s. 27) om inskrivning av tomträtt och vattenfallsrätt

samt av fång till sådan rätt,

2828

1 prop_ 197]. 179^ LU 2 7, rskr 354.

¬

background image

lagen (1920: 474) med vissa bestämmelser om registrering av elektris-

SFS 1971:1210

ka anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m.,

lagen (1932: 170) med särskilda bestämmelser om handläggning av

inskrivnings ärenden,

lagen (1932: 230) med särskilda bestämmelser om äldre ägogränser,
lagen (1934: 255) angående anteckning om innehav av fordringshand­

ling på grund varav inteckning beviljats i fast egendom m. m.,

lagen (1943: 884) om arrendators förköpsrätt,

lagen (1946: 147) med särskilda bestämmelser om arrende av viss

kommunal jord,

lagen (1952: 95) om ogiltighet av sämjedelning av jord inom vissa

delar av Kopparbergs län,

lagen (1953:422) om inteckning i tomträtt och vattenfallsrätt,
lagen (1962: 166) angående förbud mot sämjedelning av fast egen­

dom,

lagen (1966: 453) om vad som är fast egendom,
vad som i annan författning strider mot nya balken eller denna lag.

3 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som ersatts genom bestämmelse i nya balken eller i denna lag, skall i
stället den nya bestämmelsen tillämpas.

Bestämmelse i lag eller annan författning om inteckning för nyttjan­

derätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft skall gälla inskrivning av
sådan rätt enligt nya balken.

Bestämmelser angående vissa äldre rättsinstitut

4 § Sådan lösningsrätt avseende ofri tomt i st ad, som följer av 4 kap.

6 § äldre jordabalken jämförd med förordningen (1875: 42 s. 9) an­
gående upphörande av hembudsskyldighet, skall fortfarande tillkomma
markens ägare. Talan om utövande av lösningsrätten väckes genom an­

sökan om stämning till fastighetsdomstol. I fråga om anteckning i fas­

tighetsboken angående talan som nyss sagts äger 19 kap. 20 § första

och andra styckena nya balken motsvarande tillämpning.

�r mål om utövande av lösningsrätt anhängigt hos domstol vid nya

balkens ikraftträdande handlägges målet enligt äldre bestämmelser.

5 § Häftar fast egendom, som överlåtits före nya balkens ikraftträ­

dande, för fordran på ogulden köpeskilling med rätt till företräde en­
ligt 1 1 kap. 2 § äldre jordabalken eller för rättighet varmed följer sam­
ma rätt i förhållande till köparens borgenärer på grund av förordning­

en (1875: 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom, är innehava­

ren av fordringen eller rättigheten efter ikraftträdandet bibehållen vid

sin företrädesrätt. Har inteckning ej sökts före ikraftträdandet, gäller
företrädesrätten dock endast om inteckning eller inskrivning enligt nya

balken sökes inom den i 11 kap. 2 § äldre jordabalken angivna tiden
efter det att lagfart beviljats på grund av överlåtelsen och sist före
utgången av år 1981.

För att företrädesrätt som anges i första stycket skall ha blivit be­

varad genom ansökan om inteckning eller inskrivning fordras, att före­
trädesrätten anmärkts i beslutet om inteckning eller inskrivning. Har

2829

¬

background image

SFS 1971.1210

inteckning meddelats före nya balkens ikraftträdande utan att sådan an­
märkning gjorts, är företrädesrätten likväl bevarad, såvitt angår fordran
dock endast om innehavaren före utgången av år 1972 ansöker hos in­

skrivningsmyndigheten om att företrädesrätten anmärkes i fastighets­

boken.

Avstyckas samfällighet eller viss ägovidd av samfällighet enligt fas­

tighetsbildningslagen (1970: 988), äger 6 kap. 16 § andra stycket nya
balken motsvarande tillämpning på fordran som avses i första stycket
och på sådan i samma stycke avsedd rättighet som innebär rätt till av-
komst eller annan förmån.

6 § Genom nya balken inskränkes ej den rätt som före balkens
ikraftträdande tillkommit någon på grund av urminnes hävd.

7 § Bestämmelserna i 16 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 5 §§ äldre

jordabalken äger fortfarande tillämpning på stadgad åborätt och an­

nan nyttjanderätt som ej omfattats av lagen (1907: 36 s. 1) om nytt­

janderätt till fast egendom.

8 § I fråga om rätt till avkomst eller annan förmån av fast egendom

som upplåtits före nya balkens ikraftträdande äger äldre bestämmelser

fortfarande tillämpning, i den mån ej annat anges i andra�fjärde
styckena.

Vid handläggning på inskrivningsdag efter nya balkens ikraftträdan­

de av ärende om rättighet som avses i första stycket äger bestämmel­

serna i nya balken och denna lag om annan nyttjanderätt än tomträtt

motsvarande tillämpning.

Vad som föreskrivits i 54 § tredje stycket förordningen (1875: 42 s.

12) angående inteckning i fast egendom om tillämpning av 18 § 2 mom.

första stycket samt 32�37 §§ nämnda förordning skall avse motsvaran­

de bestämmelser i nya balken. Härvid skall såvitt angår tillämpningen
av de mot 32�37 §§ svarande bestämmelserna i nya balken iakttagas

vad som sägs i 31 § och 32 § första stycket denna lag.

Beträffande företräde på grund av inskrivning äger bestämmelserna

i nya balken och denna lag om nyttjanderätt motsvarande tillämpning.

Avstyckas samfällighet eller viss ägovidd av samfällighet enligt fastig­

hetsbildningslagen (1970: 988), äger 6 kap. 16 § andra stycket nya bal­

ken motsvarande tillämpning på rättighet som avses i första stycket.

9 § I fråga om järnväg, på vilken förordningen (1880: 36), innefat­

tande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning

av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs är

tillämplig vid nya balkens ikraftträdande, äger 1, 2, 4�7, 9, 11, 12 och

14 §§ nyssnämnda förordning fortfarande tillämpning.

Inskrivningsärende angående järnväg som avses i f örsta stycket hand-

lägges av den inskrivningsmyndighet som Konungen bestämmer.

10 § Bestämmelserna i 5 § lagen (1895: 36 s. 1) angående vad till fast

egendom är att hänföra äger fortfarande tillämpning i fråga om bygg­

nad på ofri tomt i stad, vattenverk på annans grund samt i jordeboken
upptaget fiskeri, om besittningsrätten består efter nya balkens ikraft-

2830

trädande.

¬

background image

11 § I fråga om arrende- eller hyresavtal beträffande sådan fideikom-

SFS 1971:1210

missfastighet som ej är att anse såsom huvudgård till fideikommiss äger

1 kap. 9 § lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom fort­
farande tillämpning.

12 § I fråga om vattenfallsrätt som upplåtits enligt lagen (1907: 36 s.
1) om nyttjanderätt till fast egendom skall äldre bestämmelser fort­

farande gälla. Nya balkens bestämmelser om tomträtt äger dock mot­
svarande tillämpning i den mån de enligt denna lag skall gälla beträf­
fande tomträtt som upplåtits före ikraftträdandet, med det undantaget

att hänvisningarna i 52 § denna lag till 13 kap. 21 och 25 §§ nya bal-

ken icke skall avse vattenfallsrätt.

13 § Det förbud mot upplåtelse av ofri tomt i stad, som finns i 5 §

lagen (1907: 36 s. 22) om vad iakttagas skall i avseende å införande av
lagen om nyttjanderätt till fast egendom, skall fortfarande gälla.

14 § Vad som i lagen (1920: 474) med vissa bestämmelser om regi­

strering av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m.

föreskrivits angående verkan av registrering av ledning och understation
samt angående upphävande av sådan registrering gäller till utgången av
år 1976.

Har borgenär vid nya balkens ikraftträdande panträtt i fastighet med

huvudstation på vilken ledning eller understation registrerats och inträf­

far den med panträtten förenade fordringens förfallodag efter utgången
av år 1976, får borgenären säga upp fordringen till betalning inom sex

månader, om säkerhetens värde väsentligt nedgår till följd av att verkan
av registreringen upphör och gäldenären ej efter anfordran ställer ytter­

ligare säkerhet varmed borgenären skäligen kan nöjas. Uppsägningen
får icke ske förrän sex månader förflutit från det gäldenären anmodats

ställa ytterligare säkerhet och ej heller före utgången av år 1974.

�vergångsbestämmelser angående 1 kap. nya jordabalken

15 § Fråga om giltigheten av sämjedelning som skett före nya balkens

ikraftträdande skall fortfarande bedömas enligt äldre bestämmelse.

16 § Beträffande gräns som före nya balkens ikraftträdande tillkom­

mit i annan ordning än vid lantmäteriförrättning eller sådan förrättning

enligt 6 kap. lagen (1917: 269) om fastighetsbildning i stad som fast­
ställts efter utgången av år 1932 äger 1 kap. 3 § första och andra punk­

terna nya balken icke tillämpning, när tvist om gränsen uppkommer

inom tio år från balkens ikraftträdande. Detsamma gäller annan gräns

som efter sin tillkomst men före balkens ikraftträdande bestämts vid
förrättning. Tvist skall anses ha uppkommit, förutom när talan väckts

vid domsto l, när ansökan om fastighetsbestämning gjorts eller fråga om

fastighetsindelningens beskaffenhet upptagits till prövning vid fastigh ets­
bestämning i samband med fastighetsbildning.

Har beträffande gräns som avses i första stycket tvist uppkommit

inom den där angivna tioårsfristen och föreligger vid förrättning f�r
gränsens bestämmande sådana förhållanden att den rätta sträckningen

2831

¬

background image

SFS 1971: 1210

av även annan samtidigt tillkommen gräns lämpligen bör prövas, får

förrättningen utvidgas till att avse bestämmande också av den andra

gränsen. I sådant fall anses även i fråga om denna gräns tvist ha upp­

kommit inom tioårsfristen.

Bestämmes med anledning av tvist som avses i denna paragraf gräns

till annan sträckning än den som blivit i laga ordning utmärkt på mar­

ken, har den som avträder mark med växande skog rätt till skälig ersätt­
ning för skogen av den som erhåller marken.

Har tvisten uppkommit före nya balkens ikraftträdande, äger andra

och tredje styckena tillämpning endast om tvisten då ännu ej avgjorts
av förrättningsmän eller ägodelningsrätt.

17 § Om fastighetsgräns tillkommit genom överlåtelse av jord före

nya balkens ikraftträdande har gränsen den sträckning som med ledning
av fångeshandling, innehav och andra omständigheter kan antagas ha
varit åsyftad.

18 § Har fastighetsgräns under minst tjugo år oklandrat hävdats i an­

nan sträckning än den skulle ha enligt lag och framgår av omständig­

heterna att hävden grundats på �verenskommelse som före balkens
ikraftträdande ingåtts mellan ägarna på ömse sidor, gäller den sträck­

ning i vilken gränse n sålunda hävdats.

�vergångsbestämmelse angående 2 kap. nya jordabalken

19 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket nya balken skall i fråga

om elektrisk starkströmsledning, som omfattas av registrering enligt la­
gen (1920: 474) med vissa bestämmelser om registrering av elektriska
anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m., tillämpas först efter

utgången av år 1976 eller, om registreringen upphäves tidigare, efter
upphörandet.

�vergångsbestämmelser angående 4 kap. nya jordabalken

20 § I fråga om förvärv av fast egendom som ägt rum före nya bal­

kens ikraftträdande äger äldre bestämmelser fortfarande tillämpning.

21 § Bestämmelsen i 4 kap. 16 § andra stycket nya balken skall i det
fall att inteckningen beviljats eller sökts före balkens ikraftträdande ej
äga tillämpning förrän efter utgången av år 1986.

�vergångsbestämmelse angående 5 kap. nya jordaballcen

22 § Bestämmelserna i 5 kap. nya balken skall, då egendomen av-
trädes efter balkens ikraftträdande, äga tillämpning även om det för­
hållande som föranlett avträdandet hänför sig till tiden före ikraft-

2832

trädandet.

¬

background image

övergångsbestämmelser angående 6 kap. nya jordaballcen

SFS 1971:1210

23 § Inteckning för fordran som beviljats eller sökts före nya balkens
ikraftträdande skall anses som en enligt nya balkens bestämmelser be­
viljad eller sökt inteckning på belopp motsvarande den tidigare beviljade
eller sökta inteckningens kapitalbelopp. Inteckningshandlingen skall an­

ses som pantbrev på samma belopp, om inteckningen är beviljad, och
som vilandebevis på beloppet, om ansökningen om inteckning är för­

klarad vilande.

24 § Utgör inteckningshandling säkerhet för fordran vid nya balkens
ikraftträdande, skall panträtt enligt 6 kap. 2 § nya balken anses upp­
låten i fastigheten till säkerhet för fordringen. Om borgenär innehar in­
teckningshandling vid nämnda tidpunkt utan att handlingen utgör säker­
het för fordran, skall panträtt anses upplåten till säkerhet för borge­
närens rätt på grund av handlingen.

Utan hinder av första stycket skall 59 § förordningen (1875: 42 s. 12)

angående inteckning i fast e gendom fortfarande gälla.

25 § Bestämmelserna i 24 § äger motsvarande tillämpning i fall då
borgenär vid nya balkens ikraftträdande innehar fordringshandling, på

grund varav inteckning sökts, eller sådan handling som berättigar till
inteckning enligt 2 § förordningen (1875: 42 s. 12) angående inteckning
i fast egendom samt inteckning sedermera beviljas med stöd av 61 §

första eller andra stycket denna lag.

Bestämmelserna i 24 § äger likaledes motsvarande tillämpning, om

borgenär vid nya balkens ikraftträdande innehar fordringshandling, på

vilken tecknats inteckningsmedgivande, och inteckning sedermera be­

viljas med stöd av 61 § tredje stycket.

26 § Har borgenär panträtt för sin fordran på grund av inteckning

som beviljats före nya balkens ikraftträdande eller därefter med stöd av

61 § första eller andra stycket, skall i fråga om hans rätt till betalning
ur medel, som myndighet vid u tsökning eller eljest fördelar mellan rätts­
ägare i den av inteckningen besvärade fastigheten, äldre bestämmelser

tillämpas i stället för 6 kap. 3 § nya balken, om det yrkas av någon vars
rätt beror därav. Vad som sagts nu gäller dock endast om fördelningen

föranledes av utmätning som skett före utgången av år 1976 eller av

konkurs efter ansökan som gjorts inom samma tid eller, såvitt angår

fördelning av annan anledning än utmätning eller konkurs, om medlen

nedsatts inom den angivna tiden.

Första stycket gäller även i fall då efter nya balkens ikraftträdande

inteckningen utsträckts eller inteckningshandlingen utbytts mot två eller
flera nya pantbrev.

27 § Grundas panträtt i fastighet på förhållande som anges i 24 § eller
25 § första stycket, har fastighetsägaren även i annat fall än då 26 § är
tillämplig rätt att påfordra, att vid fördelning av medel mellan rätts­
ägare i fastigheten betalning till borgenären begränsas i enlighet med

äldre bestämmelser.

2833

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.