SFS 1973:897

730897.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:897 Lag

Utkom fr ån trycket

äedriiig i lageB (1970:995) om införande

den 11 dec. 1973

nya Jordabalken;

utfärdad den 30 november 1973.

Kungl. Maj It förordnar med riksdagen^, att 4 § lagen (1970: 995) om

införande av nya jordabalken^ skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Sådan lösningsrätt avseende ofri tomt i stad, som följer av 4 kap.
6 § äldre jordabalken jämförd med förordningen (1875: 42 s. 9) an­
gående upphörande av hembudsskyldighet, skall intill utgången av
år 1988 fortfarande tillkomma markens ägare men upphör därefter att
gälla. Säljes ofri tomt före nämnda tidpunkt utan att lösningsrätten

utövas, upphör lösningsrätten till tomten.

�r mål om utövande av lösningsrätt anhängigt hos domstol vid ut­

gången av år 1988 prövas talan i målet utan hinder av första stycket
första punkten enligt äldre lag.

Vid den tidpunkt då lösningsrätt som avses i första stycket upphör,

övergår äganderätten till den fastighet eller del av fastighet som har
upplåtits som ofri tomt i stad på den som då innehar besittningsrätten till
grunden som ofri tomt.

Talan om utövande av lösningsrätten väckes genom ansökan om

stämning till fastighetsdomstol. I fråga om anteckning i fastighetsboken

angående talan som nyss sagts äger 19 kap. 20 § första och andra

styckena nya balken motsvarande tillämpning.

�r mål om utövande av lösningsrätt anhängigt hos domstol vid nya

balkens ikraftträdande handlägges målet enligt äldre bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

1 Prop. 1973:152, LU 34, rskr 321.

2 L agen omtryckt 1971:1210.

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.