SFS 1976:194

760194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:194

om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya

utkom från trycket

jordabalken;

den 11 maj i976

utfärdad den 22 april 1976 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 38 § lagen (1970:9 95) om infö­

rande av nya jordabalken^ skall ha nedan angivna lydelse.

38 § Bestämmelserna i 8 kap. 8, 25 och 26 §§ nya balke n äger tillämpning

' Prop. 1975/76:8/. LU 19 75176:21, rskr 1975/76:238.

" Lagen omtryckt 1971: 1210.

303

¬

background image

SFS 1976: 194

även på arrendeavtal som träffats före balkens ikraftträdande, om ej annat

följer av andra och tredje st yckena.

Har avtalet uppsagts före nya balke ns ikraftträdande, äger äldre bestäm­

melser om sättet för uppsägning och om arrenderättens förverkande allt­

jämt tillämpning.

I fråga om avtal, som upphört att gälla före nya balkens ikraftträdande,

äger äldre bestämmelser tillämpning vid beräkning av den tid inom vilken
jordägare eller arrendator har att vid talans förlust göra fordringsanspråk

på grund av arrendeförhållandet gällande.

Bestämmelserna i 8 kap. 17 och 18 §§ samt 9 kap. 30 § nya balken tilläm­

pas när arrendator försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts efter
balkens ikraftträdande.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1976.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusso n
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.