SFS 1979:564

790564.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:564 Lag

Utkom från trycket

den 27 juni 1979

om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya

jordabalken;

utfärdad den 14Juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 § lagen (1970:995) om införa n­

de av nya jordabalken^ skall ha nedan angivna lydelse.

9 § I fråga om järnväg, på vilken förordningen (1880:36), innefattande

särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järn­

väg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs är tillämplig
vid nya balkens ikraftträdande, äger 1, 2, 4-7, 9, 11, 12 och 14 §§ nyss ­

nämnda förordning fortfarande tillämpning. Fråga om tillstånd som avses i
2 och 7 §§ a ngivna förordning prövas av regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer.

Inskrivningsärende angående järnväg som avses i f örsta stycket hand-

lägges av den inskrivningsmyndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Lars K. Beckman
(Justitiedepartementet)

1332

' Prop. 1978/79:) 11 (bil. 5) , TU 27, rskr 420.

^ Lag en omtryckt 197): 12)0.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.