SFS 1983:176

830176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

"n

SFS 1983:176

Utkom från trycket

den 26 april 1983

Lag

om ändrmg i lagem (1970:995) om mföramide av nya

utfärdad den 14 april 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lagen (1970:99 5) om införande

av nya jordabalken^ skall införas en ny paragraf, 60a§, av nedan angivna

lydelse.

60a § Vid tillämpningen av 20 kap. 7 §2, 21 ka p. 2 § första stycket 3, 22

kap. 4 § första stycket 1 och 23 kap. 3 § första stycket 1 nya balken skall

den som inte var skyldig att lagfara sitt förvärv enligt de regler som gällde

när förvärvet skedde anses ha lagfart, om hans äganderätt styrks. Han

skall då också anses ha behörighet som fastighetsägare enligt 22 kap. nya

balken, om inte lagfart har sökts för annan.

Denna lag träder i kraft tv å veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

!.

!

' Prop. 1982/83:54, LU 30, rskr 229.

^ Lagen omtryckt 1971:1210.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.