SFS 1984:663

840663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:663

om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya

Utkom från trycket

jordabalken;

den3juiii984

utfärdad den 14 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 60 a § lagen (1970:995) om infö­

rande av nya jordabalken^ skall ha nedan angivna lydelse.

60 a

Vid tillämpningen av 20 kap. 7 § 2, 21 kap. 2 § första stycket 3, 22

kap. 4 § första stycket 1 och 23 ka p. 3 § första stycket 1 nya balken skall

den som inte var skyldig att lagfara sitt förvärv enligt de regler som gällde

' Prop. 1983/84: 128, LU 36. rskr413.

^ Lagen omtryckt 1971: 1210.

' Senaste lydelse 1983: 176.

1433

¬

background image

SFS 1984:663

när förvärvet skedde anses ha lagfart, om hans äganderätt styrks. Han

skall då också anses ha behörighet som fastighetsägare enligt 22 och 24

kap. nya balken, om inte lagfart har sökts för annan.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1986 .

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.