SFS 1970:995

700995.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 995

Lag

om imföraiade av nya jordalialken;

given Sto ckholms slot t den 17 december 197 0.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göraveterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §

Den nu antagna jordabalken samt denna lag träder i kraft den 1 januari

1972.

2 §

Genom nya balken upphäves med den begränsning som följer av denna

lag

jordabalken i 1734 års lag,

förordningen den 10 april 1810 angående lagfart med förpantad fast

egendom, när pantägaren ej är till namn eller vistelseort bekant, samt om

frälseräntas föi-värvande och lagfart därå,

förordningen den 1 maj 1810 angående förbud att, vid köp eller skifte av

' Prop. 1970: 145, 3LU 81, rskr 444.

fastighet, förbehålla sig att egendomen framdeles åter\anna,

j]

¬

background image

1970 ⬢ Nr 995

2587

förordningen (1835: 16 s. 1) angående herabud av frälseränta till den,

som s kattejorden äger, när frälseräntan säljes utom börd,

förordningen (1857: 60) angående vad i testamente givas må, så ock om

gåva av fast egendom,

förordningen (1875:42 s, 1) angående lagfart å fång till fast egendom,

förordningen (1875:42 s. 12) angående inteckning i fast egendom,

förordningen (1875:42 s. 35) angående särskilda protokoll över lagfar­

ter, inteckningar och andra ärenden,

förordningen (1880:36), innefattande särskilda föreskrifter angående

lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning

av j ärnväg under konkurs,

förordningen (1881: 17 s. 1) om tjuguårig hävd,

lagen (1884: 32 s. 3) angående utsträckt tillämpning av de i förordning­

en den 15 oktober 1880 meddelade särskilda föreslo-ifter angående lagfart,

inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järn­

väg under konkurs,

lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom,

lagen (1907: 36 s. 25) om servitut,

lagen (1907:36 s. 27) om inskrivning av tomträtt och vattenfallsrätt

samt av fång till sådan rätt,

lagen (1920:474) med vissa bestämmelser om registrering av elektriska

anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m.,

lagen (1932: 170) med särslulda bestämmelser om handläggning av in­

skrivningsärenden,

lagen (1932: 230) med särsldlda bestämmelser om äldre ägogränser,

lagen (1934: 255) angående anteckning om innehav av fordringshandling

på grund varav inteckning beviljats i fast egendom m. m.,

lagen (1943; 884) om arrendators förköpsrätt,

lagen (1946: 147) med särsldlda bestämmelser om arrende av viss kom­

munal jord,

lagen (1952: 95) om ogiltighet av sämjedelning av jord inom vissa de­

lar av Kopparbergs län,

lagen (1953:422) om inteckning i tomträtt och vattenfallsrätt,

lagen (1962: 166) angående förbud mot sämjedelning av fast egendom,

lagen (1966:453) om vad som är fast egendom,

vad som i annan författning strider mot nya balkan eller denna lag.

^ §

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som

ersatts genom bestämmelse i nya balken eller i denna lag, skall i stället den

nya bestämmelsen tillämpas.

Bestämmelse i lag eller annan författning om inteckning för nyttjande­

rätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft skall gälla inskrivning av sådan

rätt enligt nya balken.

Bestämmelser angående vissa äldre rättsinstitut

4 §

Sådan lösningsrätt avseende ofri tomt i stad, som följer av 4 kap. 6 §

äldre jo rdabalken jämförd med förordningen (1875: 42 s. 9) angående upp­

hörande av hembudsskyldighet, skall fortfarande tillkomma markens äga­

re. I fråga om anteckning i fastighetsboken angående talan om utövande

av lösn ingsrätten äger 19 kap. 20 § första och andra styckena nya balken

motsvarande tillämpning.

¬

background image

\

⬢ . ..

2588

1970 . Nr

5 §

Häftar fast egendom, som överlåtits före nya balkens ikraftträdande, för

fordran på ogulden köpeskilling med rätt till företräde enligt 11 kap. 2 §

äldre jordabalken eller för rättighet varmed följer samma rätt i förhållan­

de till köparens borgenärer på grund av förordningen (1875: 42 s. 12) an­

gående inteckning i fast egendom, är innehavaren av fordringen eller rättig­

heten efter ikraftträdandet bibehållen vid sin företrädesrätt. Har inteckning

ej sökts före ilcraftträdandet, gäller företrädesrätten dock endast om inteck­

ning eller inslcrivning enligt nya balken sökes inom den i 11 kap. 2 § äldre

jordabalken angivna tiden efter det att lagfart beviljats på grund av överlå­

telsen och sist före utgången av år 1981.

För att företrädesrätt som anges i första stycket skall ha blivit bevarad

genom ansökan om inteckning eller inskrivning fordras, att företrädesrät­

ten anmärkts i beslutet om inteckning eller inskrivning. Har inteckning

meddelats före nya balkens ikraftträdande utan att sådan anmärkning

gjorts, är företrädesrätten likväl bevarad, såvitt angår fordran dock endast

om innehavaren före utgången av år 1972 ansöker hos inslo-ivningsmyndig-

heten om att företrädesrätten anmärkes i fastighetsboken.

Avstyckas samfällighet eller viss ägovidd av samfällighet enligt fastig­

hetsbildningslagen (1970: 988), äger 6 kap. 16 § andra stycket nya balken

motsvarande tillämpning på fordran som avses i första stycket och på sådan

i samma stycke avsedd rättighet som innebär rätt till avkomst eller annan

förmån.

6 §

Genom nya balken inskränkes ej den rätt som före balkens ikraftträ­

dande tillkommit någon på grund av urminnes hävd.

7 §

Bestämmelserna i 16 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 5 §§ äldre jordabalken

äger fortfarande tillämpning på stadgad åborätt och annan nyttjanderätt

som ej omfattats av lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egen­

dom.

8 §

I fråga om rätt till avkomst eller annan förmån av fast egendom som upp­

låtits före nya balkens ikraftträdande äger äldre bestämmelser fortfarande

tillämpning, i den mån ej annat anges i andra�fjärde styckena.

Vid handläggning på inskrivningsdag efter nya balkens ikraftträdande

av ärende om rättighet som avses i första stycket äger bestämmelserna i

nya balken och denna lag om annan nyttjanderätt än tomträtt motsvarande

tillämpning.

Vad som föreskrivits i 54 § tredje stycket förordningen (1875: 42 s. 12)

angående inteckning i fast egendom om tillämpning av 18 § 2 mom. första

stycket samt 32�37 §§ nämnda förordning skall avse motsvarande bestäm­

melser i nya balken. Här\id skall såvitt angår tillämpningen av de mot

32�37 §§ svarande bestämmelserna i nya balken iakttagas vad som sägs i

31 § och 32 § första stycket denna lag.

Beträffande företräde på grund av inskrivning äger bestämmelserna i

nya balken och denna lag om nyttjanderätt motsvarande tillämpning.

Avstyckas samfällighet eller viss ägovidd av samfällighet enligt fastig-

helsbildningslagen (1970:988), äger 6 kap. 16 § andra stycket nya balken

motsvarande tillämpning på rättigliet som avses i första stycket.

/

¬

background image

1970 ⬢ Nr 995

2589

9 §

I fråga om järnväg, på vilken förordningen (1880: 36), innefattande sär­

skilda föreskrifter angående lagfart, intecicning och utmätning av järnväg,

så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs är tillämplig vid

nya balkens ilcraftträdande, äger 1, 2, 4�7, 9, 11, 12 och 14 §§ nyssnämnda

förordning fortfarande tillämpning.

Inskrivningsärende angående järnväg som avses i första stycket hand­

läggas av den inskrivningsmyndighet som Konungen bestämmer.

10 §

Bestämmelserna i 5 § lagen (1895: 36 s. 1) angående vad till fast egen­

dom är att hänföra äger fortfarande tillämpning i fråga om byggnad på

ofri tomt i stad, vattenverk på annans grund samt i jordeboken upptaget

fiskeri, om besittningsrätten består efter nya balkens ikraftträdande.

11 §

I fråga om arrende- eller hyresavtal beträffande sådan fideikommiss-

fastighet som ej är att anse såsom huvudgård till fideikommiss äger 1 kap.

9 § lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom fortfarande

tillämpning.

12 §

I fråga om vattenfallsrätt som upplåtits enligt lagen (1907: 36 s. 1) om

nyttjanderätt till fast egendom skall äldre bestämmelser fortfarande gälla.

Nya b alkens bestämmelser om tomträtt äger dock motsvarande tillämpning

i den mån de enligt denna lag skall gälla beträffande tomträtt som upplåtits

före ikraftträdandet, med det undantaget att hänvisningarna i 52 § denna

lag till 13 kap. 21 och 25 §§ nya balken icke skall avse vattenfallsrätt.

13 §

Det förbud mot upplåtelse av ofri tomt i stad, som finns i 5 § lagen

(1907: 36 s. 22) om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om

njdtjanderätt till fast egendom, skall fortfarande gälla.

14 §

Vad s om i lagen (1920: 474) med vissa bestämmelser om registrering av

elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m. föreslcrivits

angående verkan av registrering av ledning och understation samt angående

upphävande av sådan registrering gäller till utgången av år 1976.

Har borgenär vid nya balkens ikraftträdande panträtt i fastighet med

huvudstation på vilken ledning eller understation registrerats och inträf­

far den med panträtten förenade fordringens förfallodag efter utgången

av år 1976, får borgenären säga upp fordringen till betalning inom sex må­

nader, om säkerbetens värde väsentligt nedgår till följd av att verkan av

registreringen upphör och gäldenären ej efter anfordran ställer ytterb-

gare säkerhet varmed borgenären skäligen kan nöjas. Uppsägningen får

icke ske förrän sex månader förflutit från det gäldenären anmodats ställa

ytterligare säkerhet och ej heller före utgången av år 1974.

övergångsbestämmelser angående 1 kap. nya jordabalken

15 §

Fråga om giltigbeten av särajedelning som skett före nya balkens ikraft­

trädande skall fortfarande bedömas enligt äldre bestämmelse.

188�JOOOiO. Svensk författningssamling i970

¬

background image

2590

1970 . Nr 995

16 §

Beträffande gräns som före nya balkens ikraftträdande tillkommit i annan

ordning än vid lantmäteriförrättning eller sådan förrättning enligt 6 kap.

lagen (1917: 269) om fastighetsbildning i stad som fastställts efter utgången

av år 1932 äger 1 kap. 3 § första och andra punkterna nya balken icke till-

lämpning, när tvist om gränsen uppkommer inom tio år från balkens ikraft­

trädande. Detsamma gäller annan gräns som efter sin tillkomst men före

balkens ikraftträdande bestämts vid förrättning. Tvist skall anses ha upp­

kommit, förutom när talan väckts vid domstol, när ansökan om fastighets­

bestämning gjorts eller fråga om fastighetsindelningens beskaffenhet upp­

tagits till prövning vid fastighetsbestämning i samband med fastighetsbild­

ning.

Har beträffande gräns som avses i första stycket tvist uppkommit inom

den där angivna tioårsfristen och föreligger vid förrättning för gränsens

bestämmande sådana förhållanden att den rätta sträckningen av även an­

nan samtidigt tillkommen gräns lämpligen bör prövas, får förrättningen ut­

vidgas till att avse bestämmande också av den andra gränsen. I sådant fall

anses även i fråga om denna gräns tvist ha uppkommit inom tioårsfristen.

Bestämmes med anledning av tvist som avses i denna paragraf gräns till

annan sträckning än den som blivit i laga ordning utmärkt på marken, har

den som avträder mark med växande skog rätt till skälig ersättning för sko­

gen av den som erhåller marken.

Har tvisten uppkommit före nya balkens iltraftträdande, äger andra och

tredje styckena tillämpning endast om tvisten då ännu ej avgjorts av för­

rättningsmän eller ägodelningsrätt.

17 §

Om fastighetsgräns tillkommit genom överlåtelse av jord före nya bal­

kens ikraftträdande har gränsen den sträckning som med ledning av fånges­

handling, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad.

18 §

Har fastighetsgräns under minst tjugo år oklandrat hävdats i annan

sträckning än den skulle ha enligt lag och framgår av omständigheterna att

hävden grundats på överenskommelse som före balkens ikraftträdande in-

gåtts mellan ägarna på ömse sidor, gäller den sträckning i vilken gränsen

sålunda hävdats.

övergångsbestämmelse angående 2 kap. nya jordabalken

19 §

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket nya balken skall i fråga om elekt­

risk starkströmsledning, som omfattas av registrering enligt lagen (1920:

474) med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anläggningar

samt om rätt till elektrisk Icraft m. m., tillämpas först efter utgången av är

1976 eller, om registreringen upphäves tidigare, efter upphörandet.

övergångsbestämmelser angående 4 kap. nya jordabalken

20 §

I fråga om förvärv av fast egendom som ägt rum före nya balkens ikraft­

trädande äger äldre bestämmelser fortfarande tillämpning.

¬

background image

1970 . Nr 995

2591

21 §

Bestämmelsen i 4 kap. 16 § andra stycket nya balken skall 1 det fall att

inteckningen beviljats eller sökts före balkens ikraftträdande ej äga tillämp­

ning förrän efter utgången av år 1986.

övergångsbestämmelse angående 5 kap. nya jordabalken

22 §

Bestämmelserna i 5 kap. nya balken skall, då egendomen avträdes efter

balkens ikraftträdande, äga tillämpning även om det förhållande som för­

anlett avträdandet hänför sig till tiden före ilcraftträdandet.

övergångsbestämmelser angående 6 kap. nya jordabalken

23 §

Inteckning för fordran som beviljats eller sökts före nya balkens ikraft­

trädande skall anses som en enligt nya balkens bestämmelser beviljad eller

sökt inteclming på belopp motsvarande den tidigare beviljade eller sökta

inteckningens kapitalbelopp. Inteckningshandlingen skall anses som pant­

brev på samma belopp, om inteckningen är beviljad, och som vilandebevis

på beloppet, om ansö^ingen om inteckning är förklarad vilande.

24 §

Utgör inteckningshandling säkerhet för fordran vid nya balkens ikraft­

trädande, skall panträtt enligt 6 kap. 2 § nya balken anses upplåten i fas­

tigheten till säkerhet för fordringen. Om borgenär innehar inteckningshand­

ling vid nämnda tidpunkt utan att handlingen utgör säkerhet för fordran,

skall panträtt anses upplåten till säkerhet för borgenärens rätt på grund av

handlingen.

Utan hinder av första stycket skall 59 § förordningen (1875:42 s. 12) an­

gående inteckning i fast egendom fortfarande gälla.

25 §

Bestämmelserna i 24 § äger motsvarande tillämpning i fall då borgenär

vid nya balkens ikraftträdande innehar fordringshandling, på grund varav

infecting sökts, eller sådan handling som berättigar till inteckning enligt

2§ förordningen (1875:42 s. 12) angående inteclming i fast egendom samt

inteckning sedermera beviljas med stöd av 61 § första eller andra stycket

denna lag.

Bestämmelserna i 24 § äger likaledes motsvarande tillämpning, om bor­

genär vid nya balkens ilcraftträdande innehar fordringshandling, på vilken

tecknats inteckningsmedgivande, och inteckning sedermera beviljas med

stöd av 61 § tredje stycket.

26 §

Har borgenär panträtt för sin fordran på grund av inteckning som bevil­

jats före nya balkens ilcraftträdande eller därefter med stöd av 61 § första

eller andra stycket, skall i fråga om bans rätt till betalning ur medel, som

myndighet vid utsökning eller eljest fördelar mellan rättsägare i den av in­

teckningen besvärade fastigheten, äldre bestämmelser tillämpas i stället för

6 kap. 3 § nya balken, om det yrkas av någon vars rätt beror därav. Vad som

sagts nu gäller dock endast om fördelningen föranledes av utmätning som

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.