SFS 2000:227 Lag om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken / SFS 2000:227 Lag om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
000227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya
jordabalken;

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1970:995) om in-

förande av nya jordabalken

dels

att 58 a och 59 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 10 § skall ha följande lydelse.

10 §

Bestämmelserna i 5 § lagen (1895:36 s. 1) angående vad till fast

egendom är att hänföra skall fortfarande tillämpas i fråga om byggnad på
ofri tomt i stad, vattenverk på annans grund samt fiskeri, som är upptaget i
kronans jordebok (fiskefastighet), om besittningsrätten består efter nya bal-
kens ikraftträdande.

Denna lag träder i kraft 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

SFS 2000:227

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.