SFS 2014:1343 Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering / SFS 2014:1343 Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
141343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:1037) om
äganderättsutredning och legalisering;

utfärdad den 13 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1971:1037) om ägande-

rättsutredning och legalisering ska ha följande lydelse.

2 §

2

En äganderättsutredning görs vid en förrättning som handläggs av lant-

mäterimyndigheten.

Om äganderättsutredningen är av betydelse för en annan förrättning som

handläggs av lantmäterimyndigheten, får myndigheten handlägga ägande-
rättsutredningen och den andra förrättningen gemensamt.

I fråga om äganderättsutredningen tillämpas 4 kap. 1�7, 8 e, 12 och 13 §§,

14 § första och fjärde styckena, 16�23, 28 och 29 §§, 30 § första stycket samt
31 och 33�40 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988).

Lantmäterimyndigheten ska underrätta den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet om tid och plats för
sammanträden, om en sådan nämnd kan antas ha ett intresse i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:236, bet. 2014/15:CU2, rskr. 2014/15:4.

2 Senaste lydelse 2004:394.

SFS 2014:1343

Utkom från trycket
den 25 november 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar