SFS 1971:1037

711037.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971;1037 Lag

Utkom f rån trycket om äganderättsutredning och legaliserlng;

den 27 dec. 1971

,

,

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna som följer.

�ganderättsutredning

1 § �ganderättsutredning enligt denna lag får ske beträffande om­

råde där äganderätten till fast egendom är oviss, om det från allmän och
enskild synpunkt är av väsentlig betydelse att ovissheten und anröjes och
åtgärder härför lämpligen bör vidtagas i ett sammanhang. Sådan utred­
ning får även eljest ske beträffande område där fastighetsägarna i bety­

dande omfattning saknar lagfart.

Förordnande om äganderättsutredning meddelas av länsstyrelsen. In­

nan förordnande meddelas, skall länsstyrelsen samråda med inskriv­

ningsmyndigheten och övriga myndigheter vUkas hö rande kan vara av
betydelse för avgörandet.

Framkommer skilda uppfattningar vid samråd enligt andra stycket

eller är ärendet av annan anledning svårbedömt, skall det överlämnas

till lantmäteristyrelsen för avgörande.

2 § �ganderättsutredning sker vid för rättning, som handlägges av fas­

tighetsbildningsmyndigheten.

Bestämmelserna i 4 kap. 1�7, 12 och 13 §§, 14 § första och fjärde

styckena, 16�24, 28 och 29 §§, 30 § första stycket samt 31, 33�40
och 42 §§ fastighetsbildningslagen (1970: 988) äger motsvarande till-
lämpning i f råga om äganderättsutredning.

3 § Fastighetsbildningsmyndigheten får bryta ut del av förrättnings-
området till behandling vid särskild förrättning.

4 § Vid förrättningen skall äganderätten till samt inskrivningsförhål­

landena i den egendom som omfattas av förrättningen utredas. Fastig­
hetsbildningsmyndigheten skall skaffa utdrag ur fastighetsregistret rö­

rande förrättningsområdet samt upprätta sammanställning över lag­

farts- och a ndra inskrivningsförhållandcn.

2406

1 Prop. ] 971; 180, CU 29, rskr 320.

¬

background image

5 § Fastighetsbildningsmyndigheten skall utfärda kungörelse om tid

SFS 1971:1037

och ställe för första sammanträdet. Kungörelsen skall hållas tillgänglig
hos kommunstyrelsen minst fjorton dagar före sammanträdet. Medde­

lande om kungörelsens tillhandahållande och om dess huvudsakliga

innehåll skall anslås på kommunens anslagstavla och införas i lämplig

tidning.

Kungörelse om och kallelser till första sammanträdet skall innehålla

uppgifter om det område soipi ber öres av förrättningen och om vad sak­

ägarna bör iakttaga för att bevaka sin rätt samt upplysning om innehål­

let i 10, 12 och 30 §§.

6 § Vid första sammanträdet skall fastighetsbildningsmyndigheten

redogöra för förrättningens omfattning och ändamål samt bereda sak­
ägarna tillfälle att taga del av de i 4 § angivna handlingarna.

Sakägarna skall föreläggas att inom viss tid, minst en månad, hos

fastighetsbildningsmyndigheten muntligen eller skriftligen anmäla sina
anspråk på äganderätt samt förete sådana handlingar och meddela så­
dana upplysningar angående hävd och annat, som kan vara av bety­
delse för äganderättsutredningen. Föreläggandet skall efter samman­

trädet snarast möjligt anslås på kommunens anslagstavla.

7 § Fastighetsbildningsmyndigheten skall tillse att innebörden av an­

mälda anspråk blir klarlagd samt upprätta sammanställning över an­

språken och vad som i övrigt är av betydelse för äganderättsutredningen.

Härefter skall nytt sammanträde hållas. Sakägarna skall därvid få

tillfälle att taga del av sammanställningen. I den mån oförenliga anspråk

anmälts eller förhållandena annars ger anledning till det, skall fastig­
hetsbildningsmyndigheten redogöra för utredningen i ärendet. Sakägar­
na skall därjämte få tillfälle att slutföra sin talan.

8 § Med alla kända sakägares medgivande får fastighetsbildnings­

myndigheten underlåta att meddela föreläggande enligt 6 § andra styc­
ket samt fullgöra vad som föreskrives i 7 § redan vid första samman­
trädet.

9 § Sedan behövliga sammanträden hållits, skall fastighetsbildnings­

myndigheten pröva vem som bör anses vara ägare till varje särskild fas­
tighet eller till mark inom fastighet eller inom samfällighet enligt fas­
tighetsbildningslagen (1970: 988) samt upprätta förteckning i enlighet

härmed (äganderättsförteckning). Förvärv vartill fordras tillstånd av
myndighet får ej beaktas förrän tillstånd erhållits.

Har fastighet delats genom sämjedelning, arealöverlåtelse eller annan

privat jorddelning före den 1 juli 1962, skall varje del upptagas som

särskild ägolott i äganderättsförteckningen. Detsamma gäller, om sam­

fällighet som avses i första stycket avskilts eller delats genom jorddel­

ning som nu sagts och, såvitt det skett genom arealöverlåtelse, hinder
mot avstyckning icke skulle föreligga enligt 10 kap. 2 § andra stycket
fastighetshildningslagen (1970: 988).

Andra stycket gäller ej sämjedelning, som har omfattat flera fastighe­

ter, och sämjeägoutbyte, om fastighetsbildning i överensstämmelse med

2407

¬

background image

SFS 1971:1037

den privata jorddelningen medför skada för innehavare av fordran eller
annan rättighet som besvärar fastighet eller del av fastighet.

10 § Har ägolott upptagits i äganderättsförteckning enligt 9 § andra

stycket, har detta verkan som fastighetsbildningsbeslut.

11 § Om inskrivning beviljats eller sökts i del av ägolott, får fastig­

hetsbildningsmyndigheten med medgivande av ägolottens ägare förordna

att med äganderättsutredningen skall följa samma verkan som om

nämnda del och återstoden av ägolotten utgjort fastigheter, vilka sam­
manlagts med varandra. Besväras mer än en av delarna av beviljad

eller sökt inskrivning, äger 12 kap. 5 och 6 §§ fastighetsbildningslagen
(1970: 988) motsvarande tillämpning.

Innan förordnande enligt första stycket meddelas, skall yttrande in­

hämtas från inskrivningsmyndigheten. Yttrandet, som skall avges sna­

rast möjligt, skall grundas på fastighetsboken och vad som annars är

känt för myndigheten. I yttrandet skall anges om hinder mot förord­
nande möter enligt första stycket andra punkten. I övrigt äger 12 kap.

10 § andra stycket och 11 § fastighetsbildningslagen (1970: 988) mot­

svarande tillämpning.

Meddelas förordnande enligt första stycket på grundval av företrädes­

ordning, skall denna i samband därmed fastställas.

12 § Kan lämpligare fastighetsindelning vinnas genom att ägolotter

som uppt agits i äganderättsförteckningen sammanlägges till en fastighet,

får fastighetsbildningsmyndigheten utan ansökan upptaga fråga därom

vid fö rrättningen. 3 kap. 11 §, 12 kap. 1�3 §§, 4 § andra stycket och

5�7 §§ fastighetsbildningslagen (1970: 988) äger motsvarande tillämp­

ning i frå ga om sådan sammanläggning.

Sammanläggning får ej ske, om ägaren bestrider åtgärden och den

kan an tagas orsaka honom olägenhet av någon betydelse.

13 § Har förrättningsområde delats upp enligt 3 §, får sammanlägg­

ning avse även ägolott som behandlats vid tidigare avslutad delförrätt­

ning.

14 § Vid förrättningen skall fastighetsbildningsmyndigheten höra sak­

ägarna över frågan om sammanläggning och därvid redogöra för inne­

börden och verkan av sådan åtgärd.

15 § Innan beslut om sammanläggning meddelas, skall fastighetsbild­

ningsmyndigheten inhämta yttrande från inskrivningsmyndigheten. Där­

vid äger 12 kap. 10 och 11 §§ fastighetsbildningslagen (1970: 988) mot­

svarande tillämpning. Inskrivningsmyndigheten skall dock ej beakta vill­

kor som anges i 12 kap. 4 § första stycket nämnda lag.

16 § Möter ej hinder mot sammanläggning, skall fastighetsbildnings-

beslut meddelas. Om sammanläggningen genomföres på grundval av

2408

företrädesordning, fastställes denna i fastighetsbildningsbeslutet.

/

¬

background image

Legalisering

SFS 1971:1037

17 § Privat jorddelning får under de förutsättningar som anges i 9 §

andra och tredje styckena genom särskilt beslut erkännas som fastig­
hetsbildning i den ordning som anges i 18�24 §§ (legalisering).

18 § Fråga om legalisering prövas på ansökan av den som äger del i

den berörda fasta egendomen.

�r det av betydelse för pågående fastighetsbildningsförrättning att

legalisering sker, fordras ej ansökan. I sådant fall får frågorna om lega­

lisering och fastighetsbildning handläggas gemensamt vid en förrättning.

Om det är av större betydelse från allmän synpunkt att delningar

inom visst område legaliseras, får länsstyrelsen förordna att fråga om

legalisering skall prövas utan ansökan.

19 § Bestämmelserna i 2 § första stycket och 3 § denna lag samt 4

kap. 1�10, 12�24, 28 och 29 §§, 30 § första stycket, 31�40 och 42 §§

fastighetsbildningslagen (1970; 988) äger motsvarande tillämpning i
fråga om legalisering.

20 § Fastighetsbildningsmyndigheten skall i behövlig omfattning ut­

reda äganderätts- och inskrivningsförhållandena i egendomen.

21 § �r äganderätten till egendom som ingått i delningen oviss eller

saknar ägare av sådan egendom lagfart, får fastighetsbildningsmyndig­

heten besluta att frågan om äganderätten skall utredas vid förrättningen.

22 § I fall som avses i 21 § äger 4�8 §§ samt 9 § första och andra

styckena motsvarande tillämpning.

23 § Föreligger ej hinder mot legalisering, skall beslut om legalisering

meddelas.

24 § Bestämmelserna i 11�16 §§ äger motsvarande tillämpning på
legaliseringsförrättning. I fråga om sammanläggning äger även 12

kap. 4 § första stycket fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsvarande

tillämpning, i den mån ej utredning skett enligt 21 §.

Gemensamma bestämmelser

25 § Om fastighetsbildning enligt denna lag avser arealöverlåtelse,

äger beträffande inteckning 6 kap. 11 § andra och tredje styckena

och 16 § andra stycket jordabalken samt 10 kap. 2 § andra och tredje

styckena fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsvarande tillämpning.

I fråga om fordran som utan inskrivning är förenad med rätt till be­

talning ur fastighet äger vid så dan fastighetsbildning 10 kap. 9 § fastig­
hetsbildningslagen motsvarande tillämpning.

Gäller fordran, som utan inskrivning är förenad med rätt till betal­

ning ur fastighet, i del av ägolott, omfattar fordringen efter fastighets­

bildning enligt denna lag hela den nybildade fastigheten.

2409

¬

background image

SFS 1971:1037

26 § Inställes förrättning som påbörjats utan ansökan, betalas förrätt­
ningskostnaderna av staten. I annat fall fördelas kostnaderna mellan
sakägarna efter vad som är skäligt. Bestämmelserna i 2 kap. 6 § tredje
och fjärde styckena fastighetsbildningslagen (1970; 988) äger motsva­

rande tillämpning på förrättning enligt denna lag.

27 § I fråga om talan mot beslut som avser äganderättsförtecknings

innehåll eller annat beslut av fastighetsbildningsmyndigheten samt angå­

ende förfarandet i mål som fullföljts äger 15�18 kap. fastighetsbild­

ningslagen (1970: 988) motsvarande tillämpning.

Besvär, vari klaganden yrkar att han i stället för annan skall i ägan­

derättsförteckning upptagas som ägare till viss egendom, skall anses

innefatta yrkande om bättre rätt till egendomen.

28 § Förrättning enligt denna lag innebär ej att gräns skall anses ha

blivit lagligen bestämd.

29 § Har äganderättsförteckning upprättats vid fö rrättning enligt den­
na lag, skall fastighetsbildningsmyndigheten efter förrättningens avslu­
tande utan dröjsmål sända ett exemplar av förteckningen till inskriv­

ningsmyndigheten.

30 § För var och en som i äganderättsförteckning upptagits som ägare
till fast egendom skall på grund av förteckningen lagfart beviljas på
egendomen, om ej annat följer av 31 §. Ny lagfart behövs d ock ej för

den som redan har lagfart på samma egendom.

Lagfart skall anses sökt på andra inskrivningsdagen e fter det att tiden

för fullföljd av talan mot förrättningen utgått.

31 § Lagfart får ej beviljas på annan egendom än sådan som upp­

tagits som särskild fastighet i fastighetsregistret eller utgör kvotdel av
dylik fastighet. Möter hinder enligt vad som nu sagts mot lagfart på
del av fastighet, får ej heller lagfart på återstoden beviljas.

Lagfart får ej beviljas, om rättegång pågår om hävning eller återgång

av förvärv av egendomen eller om bättre rätt till denna. Detsamma
gäller om annans ansökan om lagfart på grund av förvärv, som skett
efter förrättningens avslutande, föranleder att den i äganderättsförteck­

ningen angivne ägarens rätt skall anses tvistig.

Möter hinder mot lagfart enligt första eller andra stycket, skall ären­

det förklaras vilande.

32 § Bevis om beviljad eller sökt lagfart skall ej meddelas i lagfarts­

ärende enligt denna lag.

Denna lag träder i kraf t den 1 januari 1972.

1. Genom lagen upphäves lagen (1962: 270) om äganderättsutredning,

lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall samt legalise-

ringslagen (1968: 578).

2. Pågår förrättning vid ikraftträdandet, äger 4 § lagen (1970: 989)

2410

om in förande av fastighetsbildningslagen motsvarande tillämpning.

¬

background image

3. Bestämmelserna i 10 och 11 §§ lagen (1970: 989) om införande av

SFS 1971:1037

fastighetsbildningslagen äger motsvarande tillämpning på förrättning en­
ligt den nya lagen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar