SFS 1989:725

890725.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:725

Utkom från tr ycket

den 29 augusti 1989

Lag

om ändring i lagen (1971:1037) om

äganderättsutredning och legalisering;

utfärdad den 21 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1,2 och 19 §§ lagen (1971:1037)

om äganderättsutredning och legalisering skall ha följande lydelse.

1

�ganderättsutredning enligt d enna lag får ske beträffande område

där äganderätten till fast egendom är oviss, om det från allmän och enskild
synpunkt är av väsentlig betydelse att ovissheten undanröjes och åtgärder

härför lämpligen bör vidtagas i ett sammanhang. Sådan utredning får även

eljest ske beträffande område där fastighetsägarna i betydande omfattnin g

1354

' Prop. 1988/89:77, BoUll, rskr, 255.

^ Senaste lydelse 1979:254.

¬

background image

/

saknar lagfart. �ganderättsutredning får också ske beträffande en enstaka

SFS 1989:725

fastighet, om den som gör anspråk på fastigheten inte kan erhålla lagfart på
grund av oklarhet om eller brist i foregående ägares åtkomst.

Förordnande om äganderättsutredning meddelas av länsstyrelsen. Upp­

kommer fråg a om utredning enligt första stycket tredje meningen i en
pågående fastighetsbildningsforrättning meddelas i stället förordnande av

fastighetsbildningsmyndigheten. Innan förordnande enligt detta stycke

meddelas, skall den beslutande myndigheten samråda med inskri vnings­

myndigheten och övriga myndigheter vilkas hörande kan vara av betydelse

for avgörandet.

Framkommer skilda uppfattningar vid samråd enligt andra stycket eller

är ärendet av annan anlednin g svårbedömt, skall det överläm nas till st a­

tens lantmäteriverk för avgörande.

2 § �ganderättsutredning sker vid forrättning, som handlägges av fastig­
hetsbildningsmyndigheten.

Om ägande rättsutredningen är av betydelse for en annan forrättning

som handläggs av fastighetsbildningsmyndigheten, får myndigheten hand­
lägga äganderättsutredningen och den andra forrättningen gemensamt.

Bestämmelserna i 4 kap. 1-7, 12 och 13 §§, 14 § första och fjärde

styckena, 16-24, 28 och 29 §§, 30 § första stycket samt 31 o ch 33-40 §§

fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas också i fråga om ägande­
rättsutredning.

19 § Bestämmelserna i 2 § fö rsta stycket och 3 § denna lag samt 4 kap.

1-10, 12-24, 28 och 29 §§, 30 § första stycket och 31 - 40 §§ fastighets­

bildningslagen (1970:988) tillämpas också i fråga om legalisering.

Denna lag träder i k raft den I januari 19 90.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar