SFS 1979:254

790254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:254 Lag

Utkom från trycket

den 30 maj 1979

57A

om ämidriing i lagen (1971:1037) om äganderälitsutrediimg

och legaliseriinig;

utfärdad den 17 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1971:1037) om

äganderättsutredning och legalisering

cit'l.s att i 1 § ordet "lantmäteristyrelsen" skal) bytas ut mot "statens

lantmäteriverk".

dels att 9 § skal! ha nedan angivna lydelse.

9 § Sedan behövliga sammanträden hållits, skall fastighetsbildningsmyn-
digheten pröva vem som bör anses vara ägare till v arje särskild fastighet el­

ler till mark inom fastighet eller inom samfäliighet enligt fastighetsbild­

ningslagen (1970:988) samt upprätta förteckning i e nlighet härmed (ägan­

derättsförteckning). Förvärv vartill fordras tillstånd av myndighet får ej

beaktas förrän tillstånd erhållits.

Har fastighet delats genom sämjedelning, arealöverlåtelse eller annan

privat jorddelning, som är giltig och ej är beroende av fastighetsbildning,

Prop. j<>78/79:191. CU .34. rskr 316.

¬

background image

skall var je del upptagas som särskild ägolot t i ägand erättsförteckningen.

SFS 1979:254

Detsamma gäller, om samfäiJighet som avs es i första stycket avskilts eller

delats genom jorddelning som nu sagts och, såvitt det skett genom areal­

överlåtelse, hinder mot avsty ckning icke skulle föreligga enligt 10 kap. 2 §

andra stycket fastighetsbildningslagen (1970: 988).

Andra stycket gäller ej sämjedelning, som har omfattat flera fastigheter,

och sämjeägoutbyte, om fastighetsbildning i öv erensstämmelse med den

privata jorddelningen medför skada för innehavare av fordran eller annan
rättighet som b esvärar fastighet eller del av fastighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar