SFS 1998:375 Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering / SFS 1998:375 Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
980375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1971:1037) om äganderätts-
utredning och legalisering;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1971:1037) om ägan-

derättsutredning och legalisering skall införas en ny paragraf, 26 a §, av
följande lydelse.

26 a § Beslut av en länsstyrelse enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller Lantmäteriverkets beslut enligt 1 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet har meddelats dessförinnan.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

Svensk författningssamling

SFS 1998:375
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.