SFS 2004:394 Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering / SFS 2004:394 Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
040394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:1037) om
äganderättsutredning och legalisering;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 19 §§ lagen (1971:1037) om

äganderättsutredning och legalisering skall ha följande lydelse.

2 §

2 �ganderättsutredning sker vid förrättning, som handläggs av lantmä-

terimyndigheten.

Om äganderättsutredningen är av betydelse för en annan förrättning som

handläggs av lantmäterimyndigheten, får myndigheten handlägga ägande-
rättsutredningen och den andra förrättningen gemensamt.

Bestämmelserna i 4 kap. 1�7, 12 och 13 §§, 14 § första och fjärde styck-

ena, 16�23, 28 och 29 §§, 30 § första stycket samt 31 och 33�40 §§ fastig-
hetsbildningslagen (1970:988) tillämpas också i fråga om äganderättsutred-
ning.

Lantmäterimyndigheten skall underrätta den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet om tid och plats för
sammanträden, om en sådan nämnd kan antas ha ett intresse i ärendet.

19 §

3 Bestämmelserna i 2 § första stycket och 3 § denna lag samt 4 kap. 1�

10, 12�14, 15 § första och andra styckena, 16�23, 28 och 29 §§, 30 § första
stycket och 31�40 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas också i
fråga om legalisering.

Handläggs en förrättning utan sammanträde, skall lantmäterimyndigheten

underrätta en sådan nämnd som avses i 2 § fjärde stycket om förrättningen
innan denna avslutas, om nämnden kan antas ha ett intresse i ärendet. Om
sammanträde hålls, gäller 2 § fjärde stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. I fråga om förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 2

och 19 §§ i sina äldre lydelser. Därvid skall, i fråga om underrättelse till den
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och bygg-
nadsväsendet, hänvisningarna i 2 och 19 §§ till 4 kap. 15 och 24 §§ fastig-
hetsbildningslagen (1970:988) avse paragrafernas lydelse vid utgången av
juni 2004.

1 Prop. 2003/04:115, bet. 2003/04:BoU9, rskr. 2003/04:236.

2 Senaste lydelse 1995:1401.

3 Senaste lydelse 1989:725.

SFS 2004:394

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:394

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.