SFS 2022:363 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / SFS 2022:363 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
SFS2022-363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter

Utfärdad den 5 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 49 § lagen (1973:1150) om förvalt-
ning av samfälligheter2 ska ha följande lydelse.

49 § En röstberättigad medlem som är närvarande vid en föreningsstämma
har, oavsett om han eller hon äger en eller flera delägarfastigheter, en röst.
I en fråga som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas röstetal i stället
beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om en medlem begär det. En
medlems röstetal får dock inte överstiga en femtedel av det sammanlagda
röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar.

En medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ett ombud får inte före-

träda mer än en medlem. Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening
som har fått flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Val
avgörs dock vid lika röstetal genom lottning.

Första och andra styckena gäller inte om något annat följer av 51 eller

52 §. Andra stycket gäller inte heller om något annat har bestämts i stadgarna.
I 43 a § anläggningslagen (1973:1149) finns en särskild regel om majoritets-
krav för beslut om ändring av andelstal enligt den paragrafen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anna-Karin Berglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:122, bet. 2021/22:CU16, rskr. 2021/22:258.
2 Lagen omtryckt 1987:128.

SFS

2022:363

Publicerad
den

10 maj 2022

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.