SFS 1983:662

830662.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:662

Utkom frän trycket

den 27 juni 1983

Lag

onn

(1973:1152) om förmåEsrätt för

(1973:1150) om förvaltamg av

utfardad den 16 juni 1983.

Enligt i iksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1973:1152) om förmåns­

rätt för fordringar enligt lagen (1973; 1150) om förvaltning av samfålHgheter
skall ha nedan angivna lydelse.

Med samfällighetsförenings fordran på belopp, som vid uttaxering enligt

lagen (1973; 1150) om förvaltning av samfälligheter påförts någon såsom
ägare av fastighet eller innehavare av tomträtt, som omfattas av samfäl-

ligheten, följer förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 2 förmånsrättsiagen
(1970:979), om beloppet icke förfallit till betalning tidigare än ett år före
utmätning eller konkursansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

Prop. 1982/83: 26, JoU 31, rskr 370,

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.