SFS 1978:311

780311.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag _

SFS 1978: 311

om ändring i lagen (1974:1080) om avveckling av

utkom Mn trycket

hyresregleringen;

den iz juni i9 78

utfärdad den 1 juni 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1974:1080) om avveck­

ling av hyresreg leringen skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Under tiden den 1 oktober 1975-den 31 december 1978 får hyresvär­

den ta emot högre hyra än som utgått tidigare endast efter sådan överens­

kommelse eller prövning som avses i 4 §.

Om den utgående hyran understiger hyran för lägenheter, som med hän­

syn till bruksvärdet är likvärdiga, får hyran under den i första stycket an­
givna tidsperioden icke höjas i vidare mån än som motsvarar skälig andel
av skillnaden mellan utgående hyra och hyran för likvärdiga lägenheter.

Andelens storlek skall bestämmas så att lägenhetens hyra den 1 oktober
1978 är anpassad till hyran för likvärdiga lägenheter. Den högsta hyra som

sålunda får utgå vid vaije tidpunkt under övergångstiden betecknas i denna

lag som övergångshyra.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1977/78:175, CU 1977/78: 32, rskr 1977/78; 347.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.