SFS 1994:840 Lag om ändring i lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen / SFS 1994:840 Lag om ändring i lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
SFS 1994_840 Lag om ändring i lagen (1974_1080) om avveckling av hyresregleringen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:840
Utkom från trycket
den 22 juni 1994

1631

Lag
om ändring i lagen (1974:1080) om avveckling av
hyresregleringen;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1974:1080) om avveck-

ling av hyresregleringen skall ha följande lydelse.

7 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag överklagas hos Svea hovrätt
inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. �verklagandet skall ges
in till hyresnämnden. I övrigt tillämpas 23 § tredje stycket och 23 b § första
stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Nämndens beslut gäller, om inte hovrätten beslutar annat, även om det

har överklagats. I den del beslutet avser förfluten tid gäller detta dock
endast såvitt fråga är om överklagande av den som vid beslutet upphört

1

Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94: JuU31, rskr. 1993/94:431.

background image

SFS 1994:840

eller sedermera upphör att vara hyresvärd eller hyresgäst beträffande lä-
genheten.

Vardera parten skall svara för sin rättegångskostnad i hovrätten i den

mån annat ej följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

1632

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.