SFS 1992:786

920786.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:786 Lag

<;

Utkom från trycket

0111 ändring i lagen (1 980:565) om undantag från

<

den 24 juni 19 92

fastighetsbildningslagen (1970:988) och

!

jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp;

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs att 1 § l agen (1980: 565) om undan­

tag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen'
(1979:230) vid friköp av kronotorp skall ha följande lydelse.

1 § Med fr iköp av kronotorp avses i denna lag att innehavaren av en
sådan lägenhet som har upplåtits såsom skogstorp, odlingslägenhet, kolo-'"'

nat, kronotorp eller kronolägenhet och som vid utgången av juni 1992 stod -'

under Domänverkets förvaltning förvärvar lägenheten eller en del av def i"
med äganderätt.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1992.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

1592

' Prop. 1991/92: 134, NU33. rsk r. 351.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.