SFS 1986:1187

861187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1187 Lag

Utkom från trycket

om ändring I lagen (1982:352) om rätt till

den 19 december 1986 fastlghctsförvärv för ombtldning till bostadsrätt;

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 § lagen (1982: 352) om rätt till

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsr ätt skall ha följande lydelse.

15 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos bostads-

domstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet medde­
lades. Besvärshandlingen ges in till h yresnämnden.

Derlna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

Prop. 1986/87:39, KU 11, rskr. 59.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.