SFS 1994:836 Lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt / SFS 1994:836 Lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
SFS 1994_836 Lag om ändring i lagen (1982_352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:836
Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1982:352) om rätt till
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 och 16 §§ lagen (1982: 352) om

rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt skall ha följande
lydelse.

15 §2 Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos Svea

hovrätt inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. �verklagandet
skall ges in till hyresnämnden.

16 § I ärenden enligt denna lag skall vardera parten svara för sina
rättegångskostnader i hovrätten, i den mån annat inte följer av 18 kap. 6 §
rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

1

Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94: JuU31, rskr. 1993/94:431.

2

Senaste lydelse 1986:1187.

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

1629

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.