SFS 1995:1465 Lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastig-hetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt / SFS 1995:1465 Lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastig-hetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
SFS 1995_1465 Lag om ändring i lagen (1982_352) om rätt till fastig-hetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1465

Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastig-
hetsförvärv för ombildning till bostadsrätt;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3, 6, 8, 9 och 12 §§ lagen

(1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
skall ha följande lydelse.

1 §2 För ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har hyresgäster enligt

denna lag rätt att förvärva den fasta egendomen genom en bostadsrätts-
förening.

Rätten till förvärv gäller fast egendom som är taxerad som hyreshus-

enhet eller, om egendomen hyrs ut för något annat ändamål än fri-
tidsändamål, som småhusenhet.

Vad som i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även tomträtt.

Vad som sägs om lagfart skall, när det är fråga om tomträtt, i stället avse
inskrivning av förvärv av tomträtt.

3 §3 Om hyresgäster har intresse av att förvärva fast egendom för om-
bildning av hyresrätt till bostadsrätt får detta anmälas till inskrivnings-
myndigheten för anteckning i fastighetsboken. Intresseanmälan skall för
hyresgästernas räkning göras av en bostadsrättsförening.

Föreningen skall till sin anmälan foga ett intyg av föreningens styrelse

om

1. hur många lägenheter som finns i den fasta egendom som anmälan

omfattar,

2. att hyresgästerna i mer än hälften av de uthyrda lägenheterna

skriftligen har förklarat sig intresserade av en ombildning av hyresrätt
till bostadsrätt, och att dessa hyresgäster är medlemmar i bostadsrätts-
föreningen, och

3. att samtliga lägenheter i en småhusenhet som omfattas av an-

mälan hyrs för något annat ändamål än fritidsändamål.

6 §4 Fast egendom som utgör en hyreshus- eller småhusenhet och för
vilken en intresseanmälan gäller, får inte överlåtas helt eller delvis
genom köp eller byte utan att den bostadsrättsförening som har gjort
intresseanmälan har erbjudits att förvärva hela hyreshus- eller små-
husenheten. Ett sådant erbjudande kallas hembud. Med överlåtelse

1

Prop. 1995/96:17, bet. 1995/96:BoU3, rskr. 1995/96:101.

2

Senaste lydelse 1990:1394.

3

Senaste lydelse 1992:507.

4

Senaste lydelse 1994:811.

2737

background image

SFS 1995:1465

genom köp eller byte likställs överlåtelse genom tillskott till bolag
eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening samt
fusion enligt 14 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385).

En överlåtelse får genomföras utan hembud till bostadsrättsföre-

ningen,

1. om bostadsrättsföreningen godkänner överlåtelsen,

2. om staten förvärvar egendomen,
3. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller,

när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är �verlåtarens avkomling,

4. om förvärvet genomförs genom inrop på exekutiv auktion eller

offentlig auktion enligt lagen (1904:48 s.l) om samäganderätt,

5. om överlåtelsen avser en andel och förvärvaren redan äger en

andel i egendomen och denna andel förvärvats på något annat sätt än
genom gåva.

Hembud behövs inte heller, om ett förvärv av bostadsrättsföreningen

skulle vara oskäligt med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och
en annan förvärvare än bostadsrättsföreningen eller villkoren för eller
omständigheterna vid en sådan överlåtelse. Frågan om hembud behövs
prövas av hyresnämnden på begäran av fastighetsägaren.

8 § Hyresnämnden skall se till att förslaget till köpeavtal delges den
bostadsrättsförening som har gjort intresseanmälan. Efter delgivningen
får inte hembudet eller samtycket till avtalsförslaget återkallas eller
förslaget ändras.

Efter hembudet är fastighetsägaren skyldig att ge föreningen tillfälle

att besikta egendomen.

Hyresnämnden skall för anteckning i fastighetsboken underrätta

inskrivningsmyndigheten om hembudet och om dagen för det.

9 §5 Bestämmelser om bostadsrättsföreningars beslut att förvärva hus
för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns i 9 kap. 19-21 §§
bostadsrättslagen (1991:614).

12 §6 �ven om hembudet har upphört att gälla får, så länge föreningens

intresseanmälan gäller, en sådan överlåtelse eller övergång som avses i
6 § första stycket inte ske till någon annan än den bostadsrättsförening
som har gjort intresseanmälan, om köpeskillingen är lägre eller villkoren
för överlåtelsen sammantagna är avsevärt ogynnsammare för fastighets-
ägaren än vad som angavs vid hembudet. En sådan överlåtelse eller
övergång får inte heller ske om ett villkor som angavs vid hembudet är
uppenbart oskäligt mot föreningen. Har fastighetsägaren sedan ett hembud

upphört att gälla gjort ett nytt hembud, enligt vilket köpeskillingen är
lägre eller villkoren på annat sätt ogynnsammare för fastighetsägaren, och
upphör även detta hembud att gälla, skall första och andra meningarna
tillämpas på det nya hembudet.

5

Senaste lydelse 1992:507.

6

Senaste lydelse 1991:616.

2738

background image

SFS 1995:1465

Första stycket gäller också om överlåtelsen avser en andel av hyres-

hus- eller småhusenheten.

I fråga om förbudet i första stycket skall 6 § andra och tredje stycket

tillämpas. Om något undantag inte föreligger, är överlåtaren skyldig att
skaffa hyresnämndens tillstånd till överlåtelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

2739

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.