SFS 1982:948

820948.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:948

om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare

utkom från trycket

beräknats enligt markegång;

den 23 november i982

utfärdad den II november 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och

som har utgått i pe ngar enligt markegång, skall bestämmas med hänsyn till
förändringar i bas beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän förs äkring.

Till grund för beräkningen läggs den med tillämp ning av 1982 års marke-

gångstaxa b estämda avgiften. Avgift som skulle ha bestämts på grundval
av markegångstaxa för ett visst senare år utgörs av nyssnämnda avgift

multiplicerad med det tal som anger förhållandet mellan basbeloppet för
närmast följande år och basbeloppet för år 1983.

Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt k rontal.

Prop. 1981/82:228, SkU 19 82/83: 1. rskr 1982/83:7.

2279

¬

background image

SFS 1982: 948

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 då lagen (1954; 132) QitJ

markegångstaxor skall upphöra att gälla. Sistnämnda lag gäller dock aljtr,

jämt i fråga om avgifter som skall utgå på grundval av markegångstaxa för
1982 eller tidigare år.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

(Budgetdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.