SFS 2010:1233 Lag om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång / SFS 2010:1233 Lag om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång
101233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i
pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats
enligt markegång;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1982:948) om beräkning i

pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång ska ha föl-
jande lydelse.

Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som

har utgått i pengar enligt markegång, ska bestämmas med hänsyn till föränd-
ringar i prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Till grund för beräkningen läggs den med tillämpning av 1982 års marke-

gångstaxa bestämda avgiften. Avgift som skulle ha bestämts på grundval av
markegångstaxa för ett visst senare år utgörs av nyssnämnda avgift multi-
plicerad med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet för när-
mast följande år och basbeloppet enligt den upphävda lagen (1962:381) om
allmän försäkring för år 1983.

Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt krontal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1233

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar