SFS 1985:277

850277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:277

om vissa bulvanförhållanden;

utkom från trycket

den 29 m aj 1985

utfärdad den 9 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller när ett bulvanförhållande används för att kringgå ett

l5J

sådant hinder mot att förvärva eller behålla viss egendom eller rättighet
som uppställs i

1. 18 § lagen (1955; 183) om bankrörelse.
2. lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,
3. lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m. m.,

it

4. jordförvärvslagen (1979: 230),

5. 8 a § fondkommissionslagen (1979:748),
6. 6 a § lagen (1980 : 2) om finansbolag ,

' Prop. 1984/85: ill, LU 25. rskr 250 .

771

¬

background image

SFS 1985:277

7. lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m., eller

8. lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m.

Med ett bulvanförhållande avses i lagen att någon (bidvanen) utåt fram­

står som ägare av viss egendom eller innehavare av viss rättighet men i

verkligheten innehar egendomen eller rättigheten huvudsakligen för an­

nans (huvudmannens) räkning.

Vad som sägs i det följande om egendom som ett bulvanförhållande

avser har tillämpning också på rättigheter.

Straff

2 § Kringgår en huvudman eller bulvan uppsåtligen ett sådant hinder

som avses i 1 § första stycket, skall han dömas till bö ter eller fängelse i

högst ett år. Detsamma gäller i fråga om den som ä r i huvudmanne ns eller

bulvanens ställe.

Tvångsförsäljning m. m.

3 § Om det föreligger ett sådant kringgående genom ett bulvanförhål­

lande som a vses i 1 §, skall tingsrätt på talan av allmän åklagare förordna

att kronofogdemyndigheten skall sälja den egendom som bulvanförhållan-

det avser på offentlig auktion eller, i fråga om aktier, genom fondkommis-
sionär.

Talan enligt första stycket skall föras mot bulvanen. Huvudmannen skall

beredas tillfälle att yttra sig.

4 § Försäljning enligt 3 § får ske tidigast sex månader efter det att rättens

beslut om försäljning har vunnit laga kr aft.

Kronofogdemyndigheten får besluta att försäljning inte skall ske, om det

visas att egendomen har överlåtits eller att bulvanförhållandet har upphört
på något annat sä tt.

Om den åtgärd varigenom bulvanförhållandet upphörde inte består, skall

kronofogdemyndigheten på nytt ta upp frågan om försäljning.

5 § I fråga om försäljningen skall så anses och så förfaras som om
egendomen hade utmätts för fordran med bästa förmånsrätt däri efter
sådana rättigheter som besvärade egendomen redan innan bulvanförhål­
landet inträdde och som har förmånsrätt före alla befintliga fordringar.

Försäljning får inte ske till huvud mannen eller bulvanen.
Bestämmelserna i 9 kap. 4 §, 10 kap. 19 § första stycket andra meningen

och tredje stycket samt 12 kap. 40 § först a stycket andra meningen och

tredje stycket utsökningsbalken skall inte tillämpas på försäljningen.

Huvudmannen och bulvanen svarar solidariskt för kostnader som inte

kan tas ut enligt 17 kap. 7 § utsökningsbalken.

6 § Visas sannolika skäl för att det föreligger ett sådant kringgående
genom ett bulvanförhållande som avses i I § och kan det skäligen befaras
att en försäljning enligt 3 § an nars kommer att försvåras, får rätten för­
ordna om kvarstad på den egendom som bulvanförhållandet avser eller om

772

förbud för hu vudmannen och bulvanen och den som har nyttjanderätt till

¬

background image

egendomen att vidta vissa åtgärder eller utnyttja vissa befogenheter i f råga

SFS 1985:277

⬢ om egendomen.

I fråga om fö rordnanden enligt första stycket gäller i övrigt i tillämpli ga

fr delar vad som ä r föreskrivet om kvarstad i bro ttmål. Vid verkst älligheten

av ett förordnande om kvarstad tillämpas dock vad som är föreskrivet om

verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre rätt.

Tillsyn
7 § De m yndigheter som prövar frågor om tillstånd enligt de lagar som
anges i 1 § första stycket 2�4, 7 och 8 skall underrätta åklagarmyndighe­

ten, om det skäligen kan antas att det föreligger ett bulvanförhållande inom

myndighetens ansvarsområde.

�vriga bestämmelser

8 § Mål enligt denna lag tas upp av den tingsrätt där bulvanen skall svara

i en tvist om äganderätten till den ege ndom som bulvanförhållandet avser.

I fråga om skyldighet för parterna och andra att förete skriftliga hand­

lingar eller föremål gäller vad som är föreskrivet om tvistemål även om

talan förs om ansvar.

9 § Om talan enligt 3 § avse r egendom som är av beskaffenhet att kunna

vara föremål för panträtt på grund av inteckning, skall rätten genast under­
rätta vederbörande inskrivningsmyndighet om at t sådan talan har väckts.

Inskrivningsmyndigheten skall anteckna detta i inskrivningsboken eller
inskrivningsregistret.

Rätten skall vidare underrätta kronofogdemyndigheten när rättens be­

slut om försäljning har vunnit laga kraft.

10 § Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas i den

ordning som föreskrivs i utsökn ingsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985, då lagen (1925:221) om

bulvanförhållande i fråga om fast egendom och lagen (1934:23 9) om bul­
vanförhållande i fråga om aktie r i viss a bolag skall upphöra att gälla.

2. Har ett bulvanförhållande inträtt före ikraftträdandet men avvecklas

det före utgången av år 1985, får dock straff enligt den nya lagen ådömas
endast den som kunde bestraffas enligt äldre lag.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande, om talan har väckts vid dom­

stol före ikraftträdandet av denna lag samt, såvitt avser 2 §, om gärningen

har begåtts dessförinnan.

4. Om det i lag eller annan förf attning hänvisas till en föreskrift som har

ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN WICKBOM

773

(Justitiedepartementet)

\

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.