SFS 1994:619 Lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden / SFS 1994:619 Lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
SFS 1994_619 Lag om ändring i lagen (1985_277) om vissa bulvanförhållanden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:619

Utkom från trycket

den 16 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1985:277) om vissa
bulvanförhållanden;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1985:277) om vissa

bulvanförhållanden skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller när ett bulvanförhållande används för att kringgå

ett sådant hinder mot att förvärva eller behålla viss egendom eller rättighet
som uppställs i

1. 3 kap. 3 § bankaktiebolagslagen (1987:618),

2. lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.,
3. jordförvärvslagen (1979:230),
4. 8 a § fondkommissionslagen (1979:748),
5. 6 a § lagen (1980:2) om finansbolag, eller
6. lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom.
Med ett bulvanförhållande avses i lagen att någon (bulvanen) utåt fram-

står som ägare av viss egendom eller innehavare av viss rättighet men i
verkligheten innehar egendomen eller rättigheten huvudsakligen för an-
nans (huvudmannens) räkning.

Vad som sägs i det följande om egendom som ett bulvanförhållande

avser har tillämpning också på rättigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:162, bet. 1993/94:NU22, rskr. 1993/94:358

2

Senaste lydelse 1992:1373.

1204

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.