SFS 1998:1506 Lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden / SFS 1998:1506 Lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
981506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:277) om
vissa bulvanförhållanden;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1985:277) om vissa bul-

vanförhållanden skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller när ett bulvanförhållande används för att kringgå ett

sådant hinder mot att förvärva eller behålla viss egendom eller rättighet som
uppställs i

1. lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.,
2. jordförvärvslagen (1979:230), eller
3. lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom.
Med ett bulvanförhållande avses i lagen att någon (bulvanen) utåt framstår

som ägare av viss egendom eller innehavare av viss rättighet men i verklig-
heten innehar egendomen eller rättigheten huvudsakligen för annans (huvud-
mannens) räkning.

Vad som sägs i det följande om egendom som ett bulvanförhållande avser

har tillämpning också på rättigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23.

2

Senaste lydelse 1994:619.

SFS 1998:1506

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar