SFS 1982:352

820352.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:352

Lag

Utkom från trycket

om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till

den 15 juni 1 982

bostadsrätt;

utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § För ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har hyresgäster enligt

denna lag rätt att förvärva hyresfastigheten genom en bostadsrättsför­
ening.

Rätten till förvärv gäller fast egendom som är taxerad som annan fastig­

het och som vid fastighetstaxering har betecknats som h yreshusenhet.

730

' Prop. 1981/82:169, CU 41. rskr 364.

¬

background image

Vad som i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även tomträtt. Vad

SlFS 1982:352

söm sägs om lagfart skall, när det är fråga om tomträtt, i ställe t avse in­
skrivning av förvärv av tomträtt.

2 § Lagen gäller inte. om egendomen innehåller färre än fem lägenheter.

Vid beräk ning av antalet lägenheter enligt de nna lag räknas som lägen­

het varje avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt an­
vändas som bostad eller för annat ändamål. Från garage, lager och andra

lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen bortses.

Intresseanmälan
3 § Om hyresgäster har intresse av att förvärva fast egendom för ombild-
ning av hyresrätt till b ostadsrätt får detta anmälas till inskrivningsmyndig­
heten för anteckning i fastig hetsboken. Intresseanmälan skall för hyresgäs­
ternas räkning göras av en bostadsrättsförening.

Till anmälan skall fogas intyg av föreningens styrelse om antalet lägen­

heter i den fasta egendom som omfattas av anmälningen samt om att hyres­

gästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna skriftligen har

förklarat sig intresserade av en ombildning av hyresrätt till b ostadsrätt.

4 § Fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen skall av inskrivnings­
myndigheten underrättas om att en intresseanmälan har antecknats i fas­
tighetsboken.

5 § Sedan anteckning har skett gäller en intresseanmälan fram till den in­
skrivningsdag som inträffar närmast efter två år från den inskrivningsdag

då anteckningen gjordes. Om hembud som avses i 6 § sker under denna

tid, gäller anmälningen dock alltid fram till den inskr ivningsdag som inträf­

far närmast efter två år från den dag då hembudet skedde. Vad som nu har

sagts gäller även i förhållande till ny äga re av fastigheten.

En ny intressea nmälan får antecknas tidigast på den inskrivningsdag då

den tidigares giltighet upphört.

Hembud

6 § Fast egendom, som utgör en hyreshusenhet och för vilken en intres­
seanmälan gäl ler, får inte överlåtas helt eller delvis genom köp eller byte

utan att den b ostadsrättsförening som har gjort intresseanmälan har erbju­

dits att förvärva hela hyreshusenheten. Ett sådant erbjudande kallas hem­

bud.

En överlåtelse får ske utan hembud till bo stadsrättsföreningen.
1. om bost adsrättsföreningen godkänner överlåtelsen.

2. om staten förvärvar egendomen,

3. om förvärvaren är gift med överl åtaren eller om förvärvaren eller, när

makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling,

4. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig

auktion enligt lagen (1904:48 s . 1) om sa mäganderätt.

Hembud behövs inte heller, om ett förvärv av bostadsrättsföreningen

skulle vara oskäligt med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och en

731

¬

background image

SFS 1982; 352

annan förvärvare än bostadsrättsföreningen eller villkoren för eller om­
ständigheterna vid en sådan överlåtelse. Frågan om hembud behövs prö­

vas av hyresnämnden på begäran av fastighetsägaren.

7 § Hembud sker hos hyresnämnden genom skriftlig anmälan av fastig­

hetsägaren. Fastighetsägaren skall härvid ge in ett av honom undertecknat

skriftligt förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om köpeskilling­
en för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet.

Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt 6 kap. 4 § gif-

termålsbalken, skall makens samtycke ges till avtalsförslaget.

8 § Förslaget till köpeavtal skall genom hyresnämndens försorg delges
den bostadsrättsförening som har gjort intresseanmälan. Sedan delgivning
skett får inte hembudet eller samtycket till avtalsförsl aget återkallas eller

förslaget ändras.

Sedan hembud skett, är fastighetsägaren skyldig att bereda föreningen

tillfälle att besikta fastigheten.

Hyresnämnden skall för anteckning i fastighetsboken underrätta inskriv­

ningsmyndigheten om hembudet och om dagen då hembudet skedde.

Antagande av hembud

9 § Bestämmelser om bostadsrättsföreningars beslut att förvärva hyres­
fastigheter för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns i 60 a § bo­
stadsrättslagen (1971:479).

10 § Hembudet antas genom att bostadsrättsföreningen inom tre måna­

der från den dag då hembudet skedde skriftligen anmäler till hyresnämn­
den att föreningen beslutat att förvärva den hembjudna egendomen på de

villkor som anges i fastighet sägarens förslag till k öpeavtal. Fastighetsäga­

ren skall av hyresnämnden underrättas om att hembudet har antagits.

Om bostadsrättsföreningen inom den tid som anges i första stycket

skriftligen anmäler till hyresnämnden att föreningen är intresserad av att
förvärva den hembjudna egendomen, förlängs tiden för att anta hembudet

till sex månader från den dag då hembudet skedde. Fastighetsägaren skall

av hyresnämnden underrättas härom.

Hembudet upphör att gälla, om de t inte antas inom föreskriv en tid och

på föreskrivet sätt.

11 § Om hem budet har antagits, skall det anses som om fastighetsägaren
och bostadsrättsföreningen har slutit ett avtal om köp av den hembjudna

egendomen på de villkor som anges i förslaget till köpeavtal. 1 fö rslaget

skall anses föreskrivet att köpebrev skall upprättas.

12 § �ven om hembudet har upphört att gälla får överlåtelse genom köp
eller byte till någon annan än den tjostadsrättsförening som har gjort intres­

seanmälan inte ske medan föreningens intresseanmälan gäller, om köpe­

skillingen är lägre eller villkoren för överlåtelsen sammantagna är avsevärt
ogynnsammare för fastighetsägaren än vad som angavs vid hembude l. Har

732

fastighetsägaren sedan ett hembud up phört alt gälla gjort ett nytt hembud.

¬

background image

enligt vilket köpeskillingen är lägre eller villkoren eljest ogynnsammare för

SFS 1982:352

fastighetsägaren, och upphör även detta hembud att gälla, skall första me­
ningen tillämpas på det nya hembudet.

Första stycket skall äga motsvarande tillämpning om öv erlåtelsen avser

andel av hyreshusenheten.

1 fråga om f örbudet i förs ta stycket äger 6 § andra och tredje styckena

motsvarande tillämpning. Om något undantag inte föreligger, är överlåta­

ren skyldig att inhämta hyresnämndens tillstånd till överlåtelsen.

Ogiltighet

13 § �verlåtelser i strid med 6 eller 12 § är ogiltiga.

Om lagfart har meddelats i strid med 20 k ap. 6 § 5 elle r 7 § 11 jordaba l­

ken, gäller inte f örsta stycket.

Särskilda bestämmelser

14 § 1 fråga om förfarandet vid hyre snämnden i ärenden enligt denna lag
finns bestämmelser i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och. hyres­
nämnder.

15 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag överklagas hos bostads­
domstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet meddela­

des. Besvärshandlingen ges in till dom stolen.

16 § I ärenden enligt denna lag skall vardera parten svara för sina rätte­
gångskostnader i b ostadsdomstolen, i den mån annat inte följer av 18 kap.
6 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den I juli 1982.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

BIRGIT FRIGGEBO

(Justitiedepartementet)

733

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.