SFS 1985:658

850658.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:658

Lag

Utkom från trycket

om arremdlatorers räM att förvärva arrendestället;

den 9 juli 1985

utfärdad den 27 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 § En arrendator har enligt denna lag rätt att förvärva arrendestället, om
avtalet gäller ett jordbruksarrende som omfattar bostad åt arrendatom

eller ett bostadsarrende.

Intresseanmälan

2 § Om en arrendator har intresse av att utöva sin förvärvsrätt, får han
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsbo­

ken. Vid bostadsarrende får en intresseanmälan göras endast om det på

arrendestället finns ett sådant bostadshus som avses i 10 kap. 1 § jordabal­

ken och huset har åsatts taxeringsvärde.

Till a nmälan skall fogas arrendeavtalet i original eller bestyrkt kopia.

Avser anmälan ett bostadsarrende, skall till anmälan dessutom fogas bevis

om att bostadshuset har åsatts taxeringsvärde.

3 § Jordägaren och arrendatom skall av inskrivningsmyndigheten under­

rättas om att en intresseanmälan har antecknats i fastighetsboken.

4 § Sedan anteckning har skett gäller en intresseanmälan fram till den

inskrivningsdag som inträffar närmast efter tio år från den inskrivningsdag

då anteckningen gjordes. Om hembud som avses i de nna lag sker under
denna tid, gäller anmälningen dock alltid fram till den inskrivningsdag som

inträffar närmast efter två år från den dag då hembudet skedde.

Avlider en arrendator under tid då hans intressanmälan gäller, skall

anmälningen gälla för dödsboet fram till den inskrivn ingsdag som inträffar

närmast efter sex månder från den dag då arrendatom avled, dock längst

fram till den inskrivningsdag som anges i första stycket.

Vad som har sagts i första och andra styckena gäller även i förh ållande

till ny ägare av fastigheten.

En ny intresseanmälan från arrendatom eller hans dödsbo får antecknas

tidigast på den inskrivningsdag då den tidigares giltighet har upphört.

Hembud

5 § Ett arrendeställe, för vilket en intresseanmälan gäller, får inte överlå­

tas helt eller delvis genom köp eller byte utan att den arrendator som har

gjort intresseanmälan eller, i fall som avses i 4 § andra stycket, dennes
dödsbo har erbjudits att förvärva arrendestället. Ett sådant erbjudande

kallas hembud.

1506

' Prop. 1983/84: 136, L U 1984/85; 35. rskr 309.

¬

background image

Utan hinder av första stycket får, när det är fråga om bostadsarrende

SFS 1985:658

som inte avser hel fastighet, överlåtelse ske utan hembud om högst hälften
av den överlåtna fasta egendomen utgör mark, som omfattas av arrendet.

Föreligger hembudsskyldighet får hembudet avse även annan fast egen­

dom än arrendestället, såvitt avser jordbruksarrende dock inte om arren-
datom bestrider detta inom den tid som gäller för antagande av hembud
enligt 10 §.

En överlåtelse får ske utan hembud,
1. om arrendatorn godkänner överlåtelsen,
2. om staten genom lantbruksstyrelsen eller en lantbruksnämnd är över-

låtare,

3. om staten genom en annan myndighet än statens affärsdrivande verk

är förvärvare,

4. om en kommun är förvärvare,

5. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller, när

makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling,

6. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger andel i

fastigheten,

7. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig

auktion enligt lagen (1904:48 s. I) om samäganderätt.

6 § Hembud behövs inte heller,

1. om arrendatorn inte har rätt till förlängning av arrendeavtalet,

2. om det med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och en annan

förvärvare än arrendatorn eller villkoren för eller omständigheterna vid en

sådan försäljning skulle vara oskäligt att arrendatorn får utöva sin för­

värvsrätt enligt denna lag,

3. om det är uppenbart att arrendatorn skulle vägras förvärvstillstånd

enligt jordförvärv slagen (1979:230),

4. om det är uppenbart att erforderlig fastighetsbildning inte kan komma

till stånd.

Frågan om hembud behövs enligt första stycket prövas av arrendenämn­

den på begäran av jordägaren. Finner arrendenämnden i fall som avses i
första stycket 4 att erfoderlig fastighetsbildning inte kan komma till stå nd

vid en överlåtelse av enbart arrendestället, får jordägaren ändå inte befrias

från hembudsskyldigheten om hembudet skäligen bör kunna omfatta så

mycket av jordägarens fasta egendom, innefattande arrendestället eller
huvuddelen därav, som behövs för att bestämmelserna i fastighetsbild­
ningslagen (1970:988) inte skall medföra hinder för ett giltigt förvärv.

7 § Har ett hembud antagits men har förvärvet blivit ogiltigt till följd av

att förvärvstillstånd vägrats enligt 4 § första stycket 1 jor dförvärvslagen
(1979:230) eller enligt I ka p. 8 § lagen (1982:618) om utlä ndska förvärv av
fast ege ndom m. m. jämförd med nämnda bestämmelse kvarstår alltjämt

hembudsskyldigheten enligt 5 § under den tid samma intresseanmälan

gäller.

Har ett förvärv blivit ogiltigt till följd av att begärd fastighetsbildning inte

har kunnat ske föreligger ändå fortfarande hembudsskyldighet om ett
hembud sk äligen bör kunna omfatta så mycket av jordägarens fasta egen­
dom, innefattande arrendestället eller huvuddelen därav, som behövs för

1507

¬

background image

f

SFS 1985:658

att bestämmelserna i fastighetsbildningslagen (1970:988) inte längre skäll

medföra hinder för ett giltigt förvärv.

Frågor om hembudsskyldighet enligt andra stycket prövas av arrende­

nämnden. Intill dess sådan prövning har skett gäller det i 5 § första stycket

angivna överlåtelseförbudet.

8 § Hembud sker hos arrendenämnden genom skriftlig anmälan av jord­

ägaren. Jordägare skall härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt

förslag till k öpeavtal som skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den

hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. Om det för en

överlåtelse behövs makes samtycke enligt 6 kap. 4 § giftermålsbalken,
skall makens samtycke ges till avtalsförslaget.

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket, skall

arrendenämnden förelägga jordägaren att avhjälpa bristen inom viss tid.

Efterkommer jordägaren föreläggandet, anses hembud ha skett den dag då
bristen avhjälptes. Efterkommer jordägaren inte föreläggandet, får hembu­

det avvisas.

9 § Förslaget till köpeavtal skall genom arrendenämndens försorg delges
arrendatorn. Sedan delgivning skett får inte hembudet eller samtycket till
av tals förs laget återkallas eller förslaget ändras.

Arrendenämnden skall för anteckning i fastighetsboken underrätta in­

skrivningsmyndigheten om hembudet och om dagen då hembudet skedde.
Sådan underrättelse skall också ske om ett hembud avvisas på grund av

bestridande som avses i 5 § tredje stycket.

Antagande av hembud

10 § Hembudet antas genom att arrendatorn inom tre månader från den
dag då hembudet skedde skriftligen anmäler till arrend enämnden att han

har beslutat att förvärva den hembjudna egendomen på de villkor som

anges i jordägarens förslag till köpeavtal. När anmälan har kommit in

prövar nämnden om hembudet rätteligen har antagits.

Hembudet upphör att gälla, om det inte antas inom föreskriven tid och

på föreskrivet sätt eller när arrendatorn skriftligen har underrättat arren­

denämnden om att han inte antar hembudet.

11 § Om hem budet har antagits, skall det anses som om jordägaren och
arrendatorn har slutit ett avtal om köp av den hembjudna egendomen på de

villkor som anges i förslaget till köpea vtal. I förslaget skall anses föreskri­
vet att köpebrev skall u pprättas.

12 § �ven om ett hembud har upphört att gälla, får överlåtelse genom

köp eller byte till någon annan än arrendatorn inte ske medan arrendatorns

intresseanmälan gäller, om villkoren för överlåtelsen sammantagna är av­
sevärt ogynnsammare för jordägaren än vad som angavs vid hembudet,

Har jordägaren sedan ett hembud upphört att gälla gjort et t nytt hembud,

enligt vilket villkoren är ogynnsammare för jordägaren, och upphör även
detta hembud att gälla, skall första meningen tillämpas på det nya hem bu-

1508

det.

/

¬

background image

Första stycket skall äga motsvarande tillämpning, om överlåtelsen avser

SFS 1985:658

^ en del av de n fasta egendom för vilken intresseanmälan gäller.

I fråga om förbudet i första stycket tillämpas 5 § andra och Qärde

styckena samt 6 §. Om något undantag som avses där inte föreligger

prövar arrendenämnden, på framställning av överlåtaren, om hinder mot

överlåtelsen föreligger.

Ogiltighet

13 § �verlåtelser i strid med 5-7 eller 12 § är ogiltiga.

Om lagfart har meddelats i strid med 20 kap. 6 § 5 eller 7 § 11 jordabal­

ken, gäller inte första stycket.

Särskilda bestämmelser
14 § I fråga om förfarandet vid arrendenämnden och överklagande av

nämndens beslut i ärenden enligt denna lag finns bestämmelser i lagen

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Vardera parten skall svara för sina rättegångskostnader med anledning

av att nämndens beslut överklagas, i den mån annat inte följer av 18 kap.
6 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.