SFS 1987:473

870473.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

SFS 1987:473

om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att

utkom från trycket

förvärva arrendestället;

den 17 juni i987

j

utfärdad den 4 juni 1987 .

(

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § lagen (1985 : 658) om arrenda-

⬢j

torers rätt att förvärva arrendestället skall ha följande lydelse.

' Prop. 1986/87: 122, JoU 24, rskr. 299.

1045

¬

background image

\

SFS 1987:473

i"
i!i

7 § Har ett hembud antagits men har förvärvet blivit ogiltigt till följd av
att förvärvstillstånd vägrats enligt 4 § första stycket 4 jordförvärvslagen
(1979; 230) eller enligt 1 kap. 8 § lagen (1982:618) om utländska förvärv äv

fast egendom m. m. jämförd med nämnda bestämmelse kvarstår alltjämt

hembudsskyldigheten enligt 5 § under den tid samma intresseanmälan

gäller.

Har ett förvärv blivit ogiltigt till följd av att begärd fastighetsbildning inte

har kunnat ske föreligger ändå fortfarande hembudsskyldighet om ett
hembud skäligen bör kunna omfatta så mycket av jordägarens fasta egen­
dom, innefattande arrendestället eller huvuddelen därav, som b ehövs för

att bestämmelserna i fastighetsbildningslagen (1970:988) inte längre skall

medföra hinder för ett giltigt förvärv.

Frågor om hembudsskyldighet enligt andra stycket prövas av arrende­

nämnden. Intill dess sådan prövning har skett gäller det i 5 § första stycket

angivna överlåtelseförbudet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.