SFS 1987:812

870812.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:812

om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att

Utkom från trycket

förvärva arrendestället;

den 9 juii i987

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 8 § lagen (19 85: 658) om arrenda­

torers rätt att förvärva arrendestället skall ha följande lydelse.

8 § Hembud sker hos arrendenämnden genom skriftlig anmälan av jord­

ägaren. Jordägare skall härvid ge in et t av honom undertecknat skriftligt
förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den

hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. Om det för en

' Prop. 1986/87:86, LU 26, rskr. 247.

1923

¬

background image

SFS 1987:812

överlåtelse behövs makes samtycke enligt äktenskapsbalken, skall makens
samtycke ges till avtalsförslaget.

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket, skall

arrendenämnden förelägga jordägaren att avhjälpa bristen inom viss tid .
Efterkommer jordägaren föreläggandet, anses hembud ha skett den dag då
bristen avhjälptes. Efterkommer jordägaren inte föreläggandet, får hembu­

det avvisas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Om avtalsförslaget har undertecknats före ikraftträdandet, skall äldre

bestämmelser fortfarande tillämpas.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

'JP

Sir

,^ii,

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.