SFS 1991:734

910734.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:734

om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att utkom från trycket

förvärva arrendestället;

den 19 juni 1991

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § lagen (1985; 658) om arrenda­

torers rätt att förvärva arrendestället skall ha följande lydelse.

7

Har ett förvärv blivit ogiltigt till följd av att begärd fastighetsbild­

ning inte har kunnat ske föreligger ändå fortfarande hembudsskyldighet

om ett hembud skäligen bör kunna omfatta så mycket av jordägarens fasta

I H rop. 199 0/91; 155, JoU26, rskr. 346 .

⬢ Senasiclydcisc 1987:473. �n dringen innebär bl. a. atl for .sta stycket upphävs.

1287

¬

background image

SFS 1991:734

v

egendom, innefattande arrendestället eller huvuddelen därav, som behövs

för att bestämmelserna i fastighetsbildningslagen (1970:988) inte längre

skall medföra hinder för ett giltigt förvärv.

Frågor om hembudsskyldighet enligt första stycket prövas av arrende­

nämnden. Intill dess sådan prövning har skett gäller det i 5 § första s tycket

angivna �verlåtelscförbudet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.