SFS 1991:735

910735.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:735 Lag

Utkom från to eket

0111 ändriiig i lagen (1 990:1484) om ändring i lagen

den 19 juni 1 99i

(1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva

arrendestället;

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 5 § lagen (1985:658), i den

lydelse paragrafen erhållit enligt lagen (1990:148 4) om ändring i nämnda
lag, ordet "lantbruksstyrelsen" skall bytas ut mot "s taten jordbruksverk".

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALD S

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:155. JoU26. rskr. 346.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.