SFS 1984:302

840302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:302

Lag

Utkom från trycket

om ämidiränig B lagenB (1982:352) om rätt till

den 6 juni 1984

fastlghelsförvärv för ombildniHig till bostadsrätt;

utfärdad den 24 maj 1984.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1982:35 2) om rätt till

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt skall ha nedan angivna

lydelse.

6 § Fast egendom, som utgör en hyreshusenhet och för vilken en intres­
seanmälan gäller, får inte överlåtas helt eller delvis genom köp eller byte

utan att den bostadsrättsförening som har gjort intresseanmälan har erbju­

dits att förvärva hela hyreshusenheten. Ett sådant erbjudande kallas hem­

bud.

En överlåtelse får ske utan hembud till bostadsrättsföreningen,

1. om bostad srättsföreningen godkänner överlåtelsen,

1

2. om staten eller en kommun förvärvar egendomen,
3. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller, när

makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling,

4. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig

auktion enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt.

Hembud behövs inte heller, om ett förvärv av bostadsrättsföreningen

skulle vara oskäligt med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och en

annan förvärvare än bostadsrättsföreningen eller villkoren för eller om­

ständigheterna vid en sådan överlåtelse. Frågan om hembud behövs prö­
vas av hyresnämnden på begäran av fasti ghetsägaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

Prop. 1983/84: 141, BoU 27, rskr 302,

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.