SFS 2000:247 Lag om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället / SFS 2000:247 Lag om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
000247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers
rätt att förvärva arrendestället;

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2, 3 och 9 §§ lagen (1985:658)

om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället ordet ⬝fastighetsboken⬝
skall bytas ut mot ⬝fastighetsregistrets inskrivningsdel⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

SFS 2000:247

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.