SFS 2008:162 Lag om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter / SFS 2008:162 Lag om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
080162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av
vissa samägda jordbruksfastigheter;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1989:31) om förvaltning

av vissa samägda jordbruksfastigheter ska ha följande lydelse.

2 §

2

Delägarna i fastigheten ska utse en ställföreträdare. Valet av ställföre-

trädare ska för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel anmälas
skriftligen till inskrivningsmyndigheten. Anmälan ska vara undertecknad av
ställföreträdaren och innehålla en försäkran av honom eller henne på heder
och samvete att bestämmelserna i denna lag har iakttagits vid valet av ställ-
företrädare.

Om en anmälan enligt första stycket inte har gjorts eller om den som an-

mälts som ställföreträdare har avlidit, ska tingsrätten på den ort där fastighe-
ten ligger efter anmälan av myndighet eller delägare förordna en ställföreträ-
dare. Om en ställföreträdare begär det, ska tingsrätten förordna en ny ställfö-
reträdare i hans eller hennes ställe. Innan en ställföreträdare förordnas ska
delägarna ges tillfälle att yttra sig, om det är möjligt. När tingsrätten har för-
ordnat en ställföreträdare, ska detta anmälas till inskrivningsmyndigheten.

Delägarna kan när som helst utse en ny ställföreträdare i stället för en

ställföreträdare som tidigare har anmälts eller förordnats. Därvid gäller för-
sta stycket.

Vid byte av ställföreträdare består den tidigare ställföreträdarens uppdrag

till dess att den nye ställföreträdaren har antecknats i fastighetsregistrets in-
skrivningsdel.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2

Senaste lydelse 2000:250.

SFS 2008:162

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.