SFS 1991:615

910615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:615

om omregistrering av vissa bostadsföreningar till

utkom från trycket

bostadsrättsföreningar;

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Enligt bestämmelserna i denna lag får sådana bostadsföreningar som
avses i punkterna 4 ocfi 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen
(1991:614) omregistreras till bostads rättsföreningar.

' Prop. 1990/91:92, BoU13, rskr. 247.

'007

¬

background image

SFS 1991:615

Länsstyrelsen p rövar fråga om omregistrcring efter anmälan av bostads­

föreningen.

2 § Omregistrcring får ske under forutsättning

1. a tt bostadsföreningen har beslutat ändra innehållet i sina stadgar i

överensstämmelse med be stämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614),

2. att bostadsföreningen har minst fem medlemmar och har utsett styrel­

se och revisor för bostadsrättsföreningen i enlighet med bestämmelserna i
9 kap. 12 och 26 §§ bostadsrättslagen,

3. att bostadsföreningen har beslutat ändra sin firma till överensstäm­

melse med bestämmelse rna i 9 kap. 6 § bostadsr ättslagen, samt

4. att en sådan ekonomisk plan som anges i 4 § denna lag har upprättats

och registreras samti digt med att föreningen omregistreras.

I fråga om omregistreringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 9 kap.

31 § bostadsrättslagen.

3 § Beslut av bosta dsföreningen i de frågor som avses i 2 § första stycket

1 �3 och 4 § fattas i den ordning som anges i 7 kap. lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar. Bestämmelserna om viss majoritet i 7 kap. 15 §
andra stycket sista meningen nämnda lag skall inte gälla sådana beslut och

inte heller när föreningsstämma beslutar i annan angelägenhet som rör

omregistreringen. Inte heller skall sådana villkor i stadgarna som går

längre än vad som föreskrivs i 14 § första stycket och 15 § nämnda kapitel
tillämpas.

4 § Innan ett beslut fattas som avses i 2 § första stycket 1 �3, skall en
förenklad ekonomisk plan ha upprättats av bostadsföreningens styrelse
och godkänts av föreningsstämman. I planen skall en beräkning göras av
bostadsföreningens behållna tillgångar. Medlemmarnas insatser skall an­

ses utgöra motsvarande insatser i bostadsrättsföreningen. �verskott ut­

över insatserna kvarstår i bostadsrättsföreningen om inte föreningsstäm­

man beslutar annat.

5 § När ett beslut om omregistrcring har vunnit laga kraft, skall de

lägenheter som av bostadsföreningen varit upplåtna med sådan rätt som

anges i punkt 4 eller 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen
(1991:614) i stället a nses upplåtna med bos tadsrätt.

Bostadsrättsföreningens styrelse skall genast utfärda bevis till bostads-

rättshavarna om bostadsrätterna. Beviset skall innehålla sådana uppgifter

som skall anges i lägenhetsförteckni ng enligt 9 kap . 10 § bostadsrättslagen
(1991:614).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vagnar

INGVAR CARLSSON

ULF L�NNQVIST

'008

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.