SFS 1992:1452

921452.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1452

om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av

utkom från trycket

vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar;

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1991:615) om

omregistrering av viss a bosta dsföreningar till bos tadsrättsföreningar att i
1 § ordet "länsstyrelsen" skall bytas ut mo t "Patent- och reg istreringsver­
ket".

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. En länsstyrelse kan även e fter ilcraftträdandet vara registreringsmyn­

dighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid
vilken tidpunkt vaije länsstyrelses föreningsregister skall överföras till
Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring

sker gäller 1 § i sin äldre lydelse.

' Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93: LU10, rskr. 1992/93:75.

3515

¬

background image

SFS 1992:1452

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(ill Dili

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.