SFS 2016:112 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar / SFS 2016:112 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
160112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av
vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar;

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:615) om omregist-

rering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska ha följande
lydelse.

3 §

Beslut av bostadsföreningen i de frågor som avses i 2 § första stycket 1�

3 och 4 § fattas i den ordning som anges i 7 kap. lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar. Bestämmelserna om viss majoritet i 7 kap. 35 § andra
stycket 2 och 3 nämnda lag ska inte gälla sådana beslut och inte heller när
föreningsstämma beslutar i någon annan angelägenhet som rör omregistre-
ringen. Inte heller ska sådana villkor i stadgarna som går längre än vad som
föreskrivs i 34 och 35 §§ nämnda kapitel tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

SFS 2016:112

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.