SFS 1993:315 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar / SFS 1993:315 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
SFS 1993_315 Lag om ändring i lagen (1991_615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

882

1

Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93: LU27, rskr. 1992/93:225.

SFS 1993:315 Lag

om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av
vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar;

Utkom från trycket
den 26 maj 1993

utfärdad den 6 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1991:615) om omregi-

strering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar skall ha föl-

jande lydelse.

2 § Omregistrering får ske under förutsättning

1. att bostadsföreningen har beslutat ändra innehållet i sina stadgar i

överensstämmelse med bestämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614),

2. att bostadsföreningen har minst tre medlemmar och har utsett styrel-

se och revisor för bostadsrättsföreningen i enlighet med bestämmelserna i
9 kap. 12 och 26 §§ bostadsrättslagen,

3. att bostadsföreningen har beslutat ändra sin firma till överensstäm-

melse med bestämmelserna i 9 kap. 6 § bostadsrättslagen, samt

4. att en sådan ekonomisk plan som anges i 4 § denna lag har upprättats

och registeras samtidigt med att föreningen omregisteras.

I fråga om omregisteringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 9 kap.

31 § bostadsrättslagen.

Denna lag träder i kraft 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.